Energetic loads of header cutting unit for harvesting the energetic plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 35–49
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Energetic loads of header cutting unit for harvesting the energetic plants

TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: There are presented the developed dependences for determination of effective power requirement for driving the header cutting unit for harvesting energetic plants. Investigations were carried out with the use of own research stand to obtain the essential data for calculating the proposed coefficient of the saw operation. The obtained model was positively verified during cutting of willow stems. The simulation of power requirement predicted value was performed for the proposed model, depending on changes in the stem moisture content and the rootstock dispersion coefficient.

Key words: energetic plants, harvesting header, energetic loads

Streszczenie: Obciążenia energetyczne zespołu tnącego przystawki do zbioru roślin energetycznych. Celem pracy było opracowanie i weryfikacja modelu matematycznego, opisującego procesy energetyczne zachodzące w zespole tnącym pił tarczowych przystawki do zbioru roślin energetycznych. W opracowaniu modelu na moc efektywną do napędu pił tarczowych uwzględniono przestrzenne rozmieszczenie łodyg, charakteryzowane przez współczynnik rozproszenia karpy. Do scharakteryzowania zbieranych roślin wykorzystano energię jednostkową cięcia w funkcji rodzaju ciętych roślin, kierunku skrawania, wilgotności roślin i poziomu pobrania próbki do badań. Model zweryfikowano przez porównanie średnich wartości mocy uzyskanych z modelu oraz z badań przy zbiorze wierzby. Uzyskany model pozwolił na symulację wpływu właściwości zbieranych pędów wierzby i ich przestrzennego rozłożenia na przebieg zapotrzebowania mocy dla zespołu tnącego.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T. Energetic loads of header cutting unit for harvesting the energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 35–49

Authors’ addresses:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Polska
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl

NOWAKOWSKI T. Energetic loads of header cutting unit for harvesting the energetic plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 35–49