Evaluation of recycled fibers by hydrolysis

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Forestry and Wood Technology No 75, 2011: 7-11
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 75, 2011)

Evaluation of recycled fibers by hydrolysis

VIERA KUCEROVÁ, LENKA HALAJOVÁ, KATARÍNA JADUDOVÁ, MARTA LAUROVÁ
Department of Chemistry and Chemical Technologies, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen, Slovak Republic

Abstract: Pulp and paper industry produce a lot of waste which contains the rest of pulp fibers. Solution is burning and gaining energy. The most effective way to execute pulps fibers are hydrolyses. Acquirement sugars maybe further utilize e.g. for fermentation of monosaccharide on ethanol (how potential raw material, which replacement fossil fuels).
In this paper there is described influence of acid hydrolysis with 1 % H2SO4 (temperature 140, 160 °C, time 30, 60, 90, 120 min, hydromodule 1:40 (w/v)) on samples of recycling fibers from waste paper. Rhamnose, arabinose, xylose, manose and glucose were determined in hydrolysate by the gas chromatography. Volatile compounds like acetic acid, propionic acid, methanol, ethanol and 2-furaldehyde were specified by the gas chromatography.

Keywords: recycled fibers, saccharides, hydrolysis, gas chromatography

Streszczenie: Hydroliza odpadowego ścieru drzewnego. Przemysł papierniczy produkuje dużo odpadów zawierających włókna drzewne. Rozwiązaniem problemu utylizacji jest spalanie. Najbardziej efektywną metodą odzysku jest hydroliza, uzyskane cukry mogą być użyte do produkcji etanolu, zastępującego paliwa nieodnawialne. Artykuł opisuje wpływ hydrolizy z 1 % H2SO4 na próbki włókien. Zmierzono zawartość cukrów oraz substancji lotnych.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCEROVÁ V., HALAJOVÁ L., JADUDOVÁ K., LAUROVÁ M. Evaluation of recycled fibers by hydrolysis. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology No 75, 2011: 7-11

Authors’ address:
Viera Kucerová, Katarína Jad ud ová, Lenka Halajová, Marta Laurová,
Department of Chemistry and Chemical Technologies,
Faculty of Wood Sciences and Technology,
Technical University in Zvolen,
T.G.Masaryka 24, 960 53 Zvolen,
Slovak Republic
e-mail: laurova@vsld.tuzvo.sk