Analysis of utilization indices of milking installations in the cowsheds of different systems for milk cows management

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 83-90
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Analysis of utilization indices of milking installations in the cowsheds of different systems for milk cows management

MAREK GAWORSKI, MICHAŁ BOĆKOWSKI
Department of Production Management and Engineering - SGGW

Abstract: The utilization indices of milking installations in the group of milk farms different in respect of the selected criterion were compared. Results of investigations pointed out at relatively small differentiation in milking systems utilization intensity, with consideration to number of cows per one milking cluster in the farm groups with analyzed cattle management systems. An increase in milk cows herd size is accompanied by the increased intensity of utilization of particular milking systems, expressed in milk volume obtained per one milking cluster. This relation appeared most clearly in the farms that used milking parlours. The found dependence is a significant argument that proves economic advantages of milk cows concentration in the farms.

Key words: milking installation, cows management system, utilization index

Streszczenie: Analiza wskaźników wykorzystania instalacji udojowych w oborach ze zróżnicowanymi systemami utrzymania krów mlecznych. Celem pracy była porównawcza analiza wykorzystania instalacji udojowych w grupie zróżnicowanych pod względem wybranego kryterium gospodarstw mlecznych. Przeprowadzone badania wskazały na relatywnie niewielkie zróżnicowanie intensywności wykorzystania systemów udojowych, uwzględniającej liczbę krów przypadających na jeden aparat udojowy, w grupach gospodarstw z wyróżnionymi systemami utrzymania bydła. Równocześnie z badań wynika, że wzrostowi wielkości stada krów mlecznych towarzyszy zwiększanie intensywności wykorzystania poszczególnych systemów doju, wyrażanej ilością wydojonego mleka przypadającego na jeden aparat udojowy. Najsilniej wspomniana relacja zaznaczyła się w gospodarstwach użytkujących hale udojowe. Stwierdzona zależność stanowi jeszcze jeden argument potwierdzający korzyści płynące z procesu koncentracji stad krów mlecznych w gospodarstwach, rozpatrywane w aspekcie ekonomicznym.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., BOĆKOWSKI M. Analysis of utilization indices of milking installations in the cowsheds of different systems for milk cows management. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 83-90

Authors’ address:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl