A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape represented by parametric surface

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59
(Agricultural and Forest Engineering) 2012: 71-76
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape represented by parametric surface

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: A proposed method refers to mathematical modeling of bulb solid shape of garlic (Allium sativum) of Las Pedroneras variety. Parametric equations of surface were used in mathematical model to describe the shape of garlic bulb solid. The modeled 3D parametric surface surrounded the volume situated near the external surface of garlic bulb. In the equations there were introduced 11 control parameters to determine basic external dimensions of the model for garlic bulb solid, its shape and number of nodal points of discrete surface model nets. Visualization of 3D models mentioned above for garlic bulb solid was performed with the use of computer program Mathcad v. 14.

Key words: garlic bulb, shape, mathematical model, parametric surfaces, 3D models

Streszczenie: Matematyczny model kształtu brył główek czosnku (Allium sativum) reprezentowany powierzchnią parametryczną. Proponowana metoda dotyczy matematycznego modelowania kształtu brył główek czosnku (Allium sativum) odmiany Las Pedroneras. W modelu matematycznym do opisu kształtu brył główek czosnku zastosowano równania parametryczne powierzchni. Modelowana powierzchnia parametryczna 3D otaczała objętość leżącą w bliskiej odległości od powierzchni zewnętrznej główki czosnku. W równaniach wprowadzono 11 parametrów sterujących, za których pomocą ustalano podstawowe wymiary zewnętrzne modeli bryły główek czosnku, ich kształt i liczbę punktów węzłowych w siatkach modeli powierzchni dyskretnych. Wizualizacji wyżej wymienionych modeli 3D brył główek czosnku dokonano za pomocą programu komputerowego Mathcad v. 14.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape represented by parametric surfacel. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 71-76

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl