Mathematical model for energetic loads of the header for long-stem plants harvesting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 49-58
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Mathematical model for energetic loads of the header for long-stem plants harvesting

JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented the developed mathematical dependences for determination of effective power and specific energy related to a dry matter mass of plant material harvested with the use of the row header for long-stem plants. The obtained models were positively verified under field conditions during maize plants harvesting.

Key words: mathematical model, header, forage harvester

Streszczenie: Model matematyczny obciążeń energetycznych przystawki do zbioru roślin wysokołodygowych. Celem pracy było opracowanie i weryfikacja energetycznych modeli matematycznych opisujących procesy zachodzące w rzędowej przystawce do zbioru roślin wysokołodygowych. W opracowanym modelu zapotrzebowania na moc efektywną do napędu rzędowych przystawek do zbioru roślin wysokołodygowych uwzględniono zapotrzebowanie mocy do ścinania łodyg, zabierania i przemieszczania roślin do zespołu transportującego oraz transportu roślin do zespołu walców wciąga-jąco-zgniatających. Opracowano zależność na energię jednostkową odniesioną do masy suchej substancji roślin zbieranych, zużywaną przez rzędową przystawkę do zbioru roślin wysokołodygowych. Modele zweryfikowano przez porównanie średnich wartości mocy i energii jednostkowej uzyskanych z modeli oraz z badań polowych przy zbiorze kukurydzy. Wyznaczone współczynniki korelacji między wartościami obliczonymi z modelu analitycznego i uzyskanymi z badań wynosiły powyżej 0,9.

Please use the following format to cite the selected article:
CHLEBOWSKI J. Mathematical model for energetic loads of the header for long-stem plants harvesting. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 49-58

Authors’ address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jarosław_chlebowski@sggw.pl