Ageing resistance of paint coats applied on eucalyptus wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 234-242
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Ageing resistance of paint coats applied on eucalyptus wood

EWA SUDOŁ, ANNA POLICIŃSKA−SERWA
Department of Structures and Building Elements, Building Research Institute − ITB

Abstract: Introducing a new type of wood to a woodwork production process should be preceded by the throughout analysis of different features influencing the reliability and durability of the coating system, in order to ensure that the final product has satisfactory technical and decorative characteristics. Coating properties may be verified during the natural ageing according to the guidelines defined in PN-EN 927-3:2008 requiring at least 12-month observations, or alternatively according to PN-EN 927-6:2007 with observation period of 12 weeks in conditions of artificial ageing i.e. UV environment, increased temperature and humidity. This document presents results of studies on the resistance to accelerated ageing of coatings applied on eucalyptus wood - these results are compared with chosen results of tests on resistance to natural ageing . These results are part of works performed by Building Research Institute (ITB) within its own development project no. 04 0001 06. entitled: “The usefulness of selected species of exotic wood for window production”

Key words: wood, eucalyptus, coating, water-based coating system, windows, artificial ageing, natural ageing, colour, gloss, adhesion of paint coating, paints and varnishes

Streszczenie: Wprowadzenie do produkcji stolarki nowego rodzaju drewna, powinno być poprzedzone rozpatrzeniem szeregu cech, decydujących o niezawodności i trwałości systemu powłokowego, po to, aby produkt finalny posiadał zadawalające cechy techniczne i dekoracyjne. Właściwości powłok można zweryfikować podczas starzenie naturalnego wg wytycznych podanych w PN-EN 927-3: 2008 wymagających, co najmniej 12 miesięcznych obserwacji, lub alternatywnie wg PN-EN 927-6: 2007 skracających czas obserwacji do 12 tygodni w warunkach starzenia sztucznego, w środowisku UV, oraz podwyższonych temperatury i wilgotności. W referacie przedstawiono rezultaty badań nad odpornością na przyśpieszone starzenie powłok na drewnie eukaliptusa, zestawione z cząstkowymi wynikami badań odporności na starzenie naturalne. Stanowią one fragment prac realizowanych w ITB w ramach projektu rozwojowego własnego NR 04 0001 06. Pt. “Przydatność wybranych gatunków drewna egzotycznego do produkcji okien”

Please use the following format to cite the selected article:
SUDOŁ E., POLICIŃSKA-SERWA A. Ageing resistance of paint coat s applied on eucalyptus wood. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 234-242

Authors’ addresses:
Ewa Sudoł, Anna Policińska-Serwa
Building Research Institute
Department of Structures and Building Elements
02-656 Warsaw, ul. Ksawerów 21
e-mail: e.sudol@itb.pl
a.serwa@itb.pl

SUDOŁ EWA, POLICIŃSKA-SERWA ANNA. Ageing resistance of paint coat s applied on eucalyptus wood