Properties of experimental particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 194-198
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Properties of experimental particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)

ARNOLD WILCZYŃSKI1, KRZYSZTOF WARMBIER1, LESZEK DANECKI2, MIROSŁAWA MROZEK2
1Institute of Technology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
2Research and Development Centre for Wood-Based Panels Industry in Czarna Woda

Abstract: Three-layer experimental particleboards were prepared using basket willow (Salix viminalis) particles for the core layer and industrial pine particles for the face layers. Three particleboard densities: 620, 660 and 700 kg/m3 were assumed. The modulus of elasticity (MOE), modulus of rupture (MOR), internal bond (IB), and thickness swelling (TS) were investigated. Mechanical properties of tested particleboards increase gradually with increasing board density from 620 to 700 kg/m3. For comparison, the properties of particleboards with the core layer made from pine particles and of the same densities were studied. Properties of particleboards with the core layer from willow and pine particles differed slightly. MOE and IB of particleboards with the core layer from willow meet the requirements of the EN 312 standard for the particleboard of type P2, and MOR of the boards of densities of 660 and 700 kg/m3 meets the requirements of the EN 312 standard for the particleboard of type P1.

Key words: particleboard, willow, mechanical properties, density

Streszczenie: Właściwości eksperymentalnych płyt wiórowych z warstwą wewnętrzną wykonaną z wierzby Salix viminalis. Wykonano trzywarstwowe płyty wiórowe stosując wióry wierzby wiciowej (Salix viminalis) na warstwę wewnętrzną i przemysłowe wióry sosnowe na warstwy zewnętrzne. Założono trzy gęstości płyt: 620, 660 i 700 kg/m3. Badano moduł sprężystości (MOE), wytrzymałość na zginanie (MOR), wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (IB) i spęcznienie na grubość (TS). Właściwości mechaniczne badanych płyt wzrastają stopniowo ze wzrostem gęstości płyt od 620 d0 700 kg/m3. Dla porównania badano właściwości płyt o tej samej gęstości, z warstwą wewnętrzną wykonaną z wiórów sosnowych. Właściwości płyt wiórowych z warstwą wewnętrzną z wiórów wierzbowych i sosnowych różnią się nieznacznie. MOE i IB płyt z warstwą wewnętrzną z wiórów wierzbowych spełniają wymagania normy EN 312 dla płyt typu P2 a MOR, za wyjątkiem płyt o gęstości 620 kg/m3, dla płyt typu P1.

Please use the following format to cite the selected article:
WILCZYŃSKI A., WARMBIER K., DANECKI L., MROZEK M. Properties of experimental particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 194-198

Authors’ addresses:
Arnold Wilczyński, Krzysztof Warmbier
Institute of Technology,
Kazimierz Wielki University
Chodkiewicza 30 str.
85-064 Bydgoszcz, Poland
e-mail: wilczar@ukw.edu.pl
warm@ukw.edu.pl

Leszek Danecki, Mirosława Mrozek
Research and Development Centre for Wood-Based Panels Industry in Czarna Woda
Mickiewicza 10 str.
83-262 Czarna Woda, Poland
e-mail: leszek.danecki@obrppd.com

WILCZYŃSKI ARNOLD, WARMBIER KRZYSZTOF, DANECKI LESZEK, MROZEK MIROSŁAWA. Properties of experimental particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)