Prefabrication for production purposes of skeleton furniture

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 184-188
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Prefabrication for production purposes of skeleton furniture

WIERUSZEWSKI MAREK, GOTYCH VIKTOR
Department of Mechanical Wood Technology, Poznan University of Life Sciences

Abstract: In the described experiments, quantitative efficiency obtained during the manufacture of furniture semi-finished products from the selected type of beech sawn timber was adopted as the basic optimisation criterion. Using the internal factory material data together with material prices for beech sawn timber for individual quality classes and the semi-finished products obtained for further processing in 2007, efficiency indices of their production were determined taking into consideration the quality classes of sawn timber materials.

Keywords: wood, semi-finished products

Streszczenie: Prefabrykacja dla potrzeb produkcji mebli szkieletowych. W badaniach za podstawowe kryterium optymalizacji w przerobie wybranego rodzaju tarcicy bukowej przyjęto wydajność pozyskania półfabrykatów bukowych do produkcji mebli szkieletowych. Surowcem do badań właściwości technologicznych półfabrykatów meblowych była tarcica bukowa. W oparciu wykazy materiałowe w powiązaniu z cenami materiałowymi tarcicy bukowej poszczególnych klas jakości i pozyskiwanych do dalszego przerobu półfabrykatów za 2007 rok, ustalono wskaźniki wydajności ich produkcji przy uwzględnieniu klasy jakości materiałów tartych.

Please use the following format to cite the selected article:
WIERUSZEWSKI M., GOTYCH V. Prefabrication for production purposes of skeleton furniture. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 184-188

Authors’ addresses:
Department of Mechanical Wood Technology
Poznan University of Life Sciences
60-627 Poznań
Ul. Wojska Polskiego 38/42
Tel./fax (061)8487437
E-mail: kmtd@up.poznan.pl

WIERUSZEWSKI MAREK, GOTYCH VIKTOR. Prefabrication for production purposes of skeleton furniture