Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 168-171
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)

KRZYSZTOF WARMBIER1, ARNOLD WILCZYŃSKI1, LESZEK DANECKI2, MIROSŁAWA MROZEK2
1Institute of Technology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
2Research and Development Centre for Wood-Based Panels Industry in Czarna Woda

Abstract: Three-layer experimental particleboards were prepared using basket willow (Salix viminalis) particles for the core layer and industrial pine particles for the face layers. The effect of the speed of press closing (1, 2 and 3 mm/s from the mat thickness to the distance bar) on modulus of elasticity (MOE), modulus of rupture (MOR) and internal bond (IB) was investigated. The greater speed provided better MOE and MOR, and worse IB. For comparison, the properties of particleboards with the core layer made from pine particles were studied. MOE and MOR of particleboards with the core layer from willow were slightly smaller, and IB was slightly greater.

Keywords: particleboard, willow, mechanical properties, press closing time

Streszczenie: Wpływ prędkości zamykania prasy na właściwości mechaniczne płyt wiórowych z warstwą wewnętrzną wykonaną z wierzby Salix viminalis. Wykonano trzywarstwowe płyty wiórowe stosując wióry wierzby wiciowej (Salix viminalis) na warstwę wewnętrzną i przemysłowe wióry sosnowe na warstwy zewnętrzne. Badano wpływ prędkości zamykania półek prasy (1, 2 i 3 mm/s - od grubości maty do trzpienia dystansowego) na moduł sprężystości (MOE), wytrzymałość na zginanie (MOR) i wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne (IB). Większa prędkość zapewniała lepsze MOE i MOR oraz gorsze IB. Dla porównania badano właściwości płyt z warstwą wewnętrzną wykonaną z wiórów sosnowych. MOE i MOR płyt wiórowych z warstwą wewnętrzną z wiórów wierzbowych były nieznacznie mniejsze, a IB nieznacznie większe.

Please use the following format to cite the selected article:
WARMBIER K., WILCZYŃSKI A., DANECKI L., MROZEK M. Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 168-171

Authors’ addresses:
Krzysztof Warmbier, Arnold Wilczyński
Institute of Technology,
Kazimierz Wielki University
Chodkiewicza 30 str.
85-064 Bydgoszcz, Poland
e-mail: warm@ukw.edu.pl
wilczar@ukw.edu.pl

Leszek Danecki, Mirosława Mrozek
Research and Development Centre for Wood-Based Panels Industry in Czarna Woda
Mickiewicza 10 str.
83-262 Czarna Woda, Poland
e-mail: leszek.danecki@obrppd.com

WARMBIER KRZYSZTOF, WILCZYŃSKI ARNOLD, DANECKI LESZEK, MROZEK MIROSŁAWA. Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis)