Modulus of elasticity of twin samples (wet and absolute dry) origin from Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 149-153
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Modulus of elasticity of twin samples (wet and absolute dry) origin from Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind

ARKADIUSZ TOMCZAK, TOMASZ JELONEK, MARCIN JAKUBOWSKI
Poznan University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Utilization

Abstract: The study analysed values of modulus of elasticity at static bending in the tangential direction for wood of wind-broken trees and standing trees (control) coming from two stands damaged by strong wind (the Świdwin and Kolbudy Forest Divisions). Analyses were conducted at moisture content above fiber saturation point (wet samples) and at zero moisture content (dry samples). When testing wood with moisture content above fiber saturation point it was found that wood of control trees was characterised by a higher MOE. This difference was not significant statistically. Statistically significant differences were recorded between values of MOE of wood from wind-broken and control trees in the Świdwin plot (p<0.01). In contrast to the overall value, a higher MOE was found for wood of wind-broken trees. At a zero moisture content of wood a higher MOE was recorded for wood of wind-broken trees. The difference between the compared groups was 19 MPa (0.3%). Separate analyses conducted for each experimental plot showed that the values of MOE for wood of wind-broken trees differed significantly from those obtained for wood of the control trees (p<0.01).

Keywords: windthrow, wood properties, stem stiffness

Streszczenie: Moduł elastyczności prób bliźniaczych (mokrych i absolutnie suchych) pochodzących z drewna wiatrołomów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). W pracy przeanalizowano wartość modułu elastyczności przy zginaniu statycznym w kierunku stycznym drewna wiatrołomów oraz drzew stojących (kontrolnych) pochodzących z dwóch drzewostanów uszkodzonych przez silny wiatr (nadleśnictwa Świdwin oraz Kolbudy). Badanie przeprowadzono przy wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien (próby mokre) oraz przy wilgotności zerowej (próby suche). Badając drewno o wilgotności powyżej punktu nasycenia włókien stwierdzono, że wyższym MOE charakteryzuje się drewno drzew kontrolnych. Różnica nie była statystycznie istotna. Istotną statystycznie różnice stwierdzono między wartością MOE drewna wiatrołomów i drzew kontrolnych na powierzchni Świdwin (p<0,01). W odróżnieniu jednak od wartości ogólnej, wyższym MOE cechowało się drewno wiatrołomów. Przy zerowej wilgotności drewna wyższym MOE charakteryzowało się drewno wiatrołomów. Różnica między porównywanymi grupami wynosiła 19 MPa (0,3%). Odrębne analizy wykonane dla każdej powierzchni badawczej wykazały, że wartość MOE drewna wiatrołomów różniły się istotnie od wartości uzyskanych dla drewna drzew kontrolnych (p<0,01).

Please use the following format to cite the selected article:
TOMCZAK ARKADIUSZ, JELONEK TOMASZ, JAKUBOWSKI MARCIN. Modulus of elasticity of twin samples (wet and absolute dry) origin from Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 149-153

Authors’ addresses:
Arkadiusz Tomczak
Poznan University of Life Sciences,
Department of Forest Utilisation
Wojska Polskiego 71A, 60 – 625 Poznań
E-mail: arkadiusz.tomczak@up.poznan.pl

TOMCZAK ARKADIUSZ, JELONEK TOMASZ, JAKUBOWSKI MARCIN. Modulus of elasticity of twin samples (wet and absolute dry) origin from Scots pine (Pinus sylvestris L.) trees broken by wind