Analysis of the impact of the production assortment structure on the economic performance in a furniture factory

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 92-95
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Analysis of the impact of the production assortment structure on the economic performance in a furniture factory

MIECZYSŁAW SZCZAWIŃSKI, MAGDALENA OLKOWICZ
Department of Technology, Organisation and Management in Wood Industry, Warsaw University of Life Sciences

Abstract: The proposed model has a standard form of a polynomial in which an explanatory (exogenous) variable is net operating profit increment in relation to total offer of a plant, or what would be recommended, in relation to particular types of products. Explanatory variables are hypothetical the most important relationships expressing impact on a level and changes in the value of function that is expounded. A relatively low value of a random variable indicates accuracy of selection these variables and that variables number was sufficient (E ξ=0).

Key words: verification method, production assortment structure, furniture, new product

Streszczenie: Analiza wpływu zmian struktury asortymentowej produkcji na wyniki ekonomiczne fabryki mebli Proponowany model ma standardową postać wielomianu, w którym zmienną objaśnianą jest przyrost zysku operacyjnego netto zarówno całości oferty zakładu, lub też, co należałoby rekomendować, w odniesieniu do poszczególnych typów wyrobów. Zmiennymi objaśniającymi są hipotetycznie najistotniejsze relacje wyrażające wpływ na poziom i zmiany wartości funkcji objaśnianej. O trafności doboru tych zmiennych i wystarczającej ich liczbie świadczy względnie mała wartość zmiennej losowej (E ξ = 0).

Please use the following format to cite the selected article:
SZCZAWIŃSKI M., OLKOWICZ M. Analysis of the impact of the production asso rtment structure on the economic performance in a furniture factory. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 92-95

Authors’ addresses:
Mieczysław Szczawiński, Magdalena Olkowicz
Warsaw University of Life Sciences
Department of Technology, Organisation and Management in Wood Industry
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: mieczyslaw_szczawinski@sggw.pl
magdalena_olkowicz@sggw.pl

SZCZAWIŃSKI MIECZYSŁAW, OLKOWICZ MAGDALENA. Analysis of the impact of the production asso rtment structure on the economic performance in a furniture factory