A study on the sustainable management framework and the economic value evaluation for Taiwan Reservoir Watershed

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 219–225
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

A study on the sustainable management framework and the economic value evaluation for Taiwan Reservoir Watershed

SHIH-CHUNG LU1, SZU-HSIEN PENG2, HWONG-WEN MA3
1Department of Architecture and Interior Design, National Taiwan University, Taiwan
2Department of Architecture and Interior Design, Chienkuo Techology University, Taiwan
3Graduate Institute of Environmental Engineering, National Taiwan University, Taiwan

Abstract: Recently lack of sustainable management for the reservoir watershed becomes a predicament for the water issues in Taiwan. The study tried to recognize the framework of the sustainable management of the Taiwan reservoir watershed and its key factors by using the analytic hierarchy process and the Delphi method. Through the identification questionnaires and the CVM (contingent valuation method), it also discussed the gap of expert and public for the identification of satisfaction, environmental protection and the potential value for the recent reservoir watershed. However, the results showed that the “natural stability” is the signifi cant factor in the first level and the “Nature resources conservation” and “Water storage amount” are the most important factors for the detailed level. In addition, the expert opinions were not proved by public identification, and the present governance budgets are too low to respond to the potential values of public expectancy.

Key words: reservoir watershed, sustainable management Taiwan reservoir, analytic hierarchy process (AHP), contingent valuation method (CVM)

Streszczenie: Badania struktury zrównoważonej gospodarki oraz ocena wartości ekonomicznej zlewni zbiorników wodnych na Tajwanie. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dla określenia hierarchii ważności czynników ekologicznych, ekonomicznych i socjalnych związanych ze zrównoważonym zagospodarowaniem zlewni zbiorników wodnych na Tajwanie. W badaniach zastosowano metodę ankietową, w której respondenci stosując pięciostopniową skalę mieli wskazać ważność 22 określonych przez ekspertów czynników związanych z ochroną i zrównoważonym korzystaniem z zasobów środowiska, wpływających na standard życia mieszkańców oraz możliwości rozwoju gospodarczego na obszarze zlewni zbiorników wodnych. Stwierdzono, że najważniejsze znaczenie dla ludności mają czynniki ekologiczne, w szczególności zapewnienie stabilności przyrodniczej poprzez zachowanie bioróżnorodności oraz ochrony zasobów naturalnych, w tym ilości retencjonowanej wody.

Please use the following format to cite the selected article:
SHIH-CHUNG LU, SZU-HSIEN PENG, HWONG-WEN MA. A study on the sustainable management framework and the economic value evaluation for Taiwan Reservoir Watershed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 219–225

Authors’ addresses:
Shih-Chung Lu
National Taiwan University
71 Chau-Shan Rol.
106 Taipei
Taiwan
e-mail: shihchunglu@gmail.com

Szu-Hsien Peng
Department of Architecture and Interior Design
Chienkuo Technology University
Taiwan

Hwong-Wen Ma
Graduate Institute of Environmental Engineering
National Taiwan University
Taiwan

SHIH-CHUNG LU, SZU-HSIEN PENG, HWONG-WEN MA. A study on the sustainable management framework and the economic value evaluation for Taiwan Reservoir Watershed

DOI 10.2478/v10060-008-0080-8