Socio-economic aspects and impact of land use change on sediment production dynamics in the northeastern region of India

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 209–217
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Socio-economic aspects and impact of land use change on sediment production dynamics in the northeastern region of India

U.C. SHARMA1, VIKAS SHARMA2
1Centre for Natural Resources Management, India
2S.K. University of Agricultural Sciences & Technology, India

Abstract: The northeastern region of India, with an area of 255 090 km2, is predominantly hilly. Major socio-economic factors affecting sediment production in the region are; shifting cultivation, land tenure system, fast growing population, small land-holdings, deforestation and free range grazing. A multi-disciplinary long-term study showed that 92.9 to 99.1% of rainwater can be retained in-situ, compared to 66.3% in shifting cultivation. Mean annual soil loss varied from 11.2 to 97.2 t km–2 in new land use systems as against 3621.3 t km–2 in shifting cultivation. The sediment load per litre of runoff from watersheds varied from 1250–20,300 mg suspended sediment, 5.4 to 23.6 mg NO3 – N, 2.3 to 6.5 mg P–PO4, 17.2 to 35.8 mg K2O, 0.4 to 1.8 mg Zn, 0.9 to 2.7 mg Mn, 6.5 to 12.0 mg Mg, 7.1 to 18.4 mg Fe and 4.0 to 7.2 mg SO4. The sediment transport from the catchments showed spatial and temporal variations.

Key words: socio-economic aspects, land use change, sediment production, shifting cultivation

Streszczenie: Wpływ aspektów społeczno-ekonomicznych oraz zmian zagospodarowania terenu na dynamikę wytwarzania rumowiska w północno-wschodnim regionie Indii. W pracy przedstawiono analizę czynników wpływających na wytwarzanie rumowiska w północno-wschodnim regionie Indii. Do głównych czynników naturalnych można zaliczyć wysokie opady deszczu (średniorocznie 2450 mm) oraz duże nachylenie terenu w zlewniach, dochodzące do 32–53%. Wśród czynników antropogenicznych jako istotne wskazuje się: duży udział gruntów ornych, duże rozdrobnienie i system własności gospodarstw rolnych, postępujące wylesianie oraz swobodny wypas bydła. Stwierdzono, że w wyniku przekształcenia gruntów ornych na inne użytki rolne wzrośnie retencyjność zlewni, a ilości odpływającego rumowiska zmniejszy się o ok. 90%. W tym celu konieczne są działania o charakterze prawnym, planistycznym, z zakresu gospodarki wodnej i zagospodarowania terenu.

Please use the following format to cite the selected article:
SHARMA U.C., SHARMA V. Socio-economic aspects and impact of land use change on sediment production dynamics in the northeastern region of India. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 209–217

Authors’ addresses:
U.C. Sharma
Centre for Natural Resources Management
V. P. O. Tarore, district Jammu, 181133, J & K
India
e-mail: ucsharma2@rediffmail.com

Vikas Sharma
S.K. University of Agricultural Sciences & Technology
Chatha, Jammu, 180009 J&K
India

SHARMA U.C., SHARMA V. Socio-economic aspects and impact of land use change on sediment production dynamics in the northeastern region of India

DOI 10.2478/v10060-008-0079-1