On the erosion due to inclined jets

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 187–196
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

On the erosion due to inclined jets

LORENZO MINATTI, ENIO PARIS, LUCA SOLARI
Department of Civil and Environmental Engineering, Firenze University, Italy

Abstract: Some preliminary experiments and studies regarding scour processes on a mobile bed caused by inclined jets issuing from a sluice gate are presented. Tests with submerged tailwater conditions have been carried out using different flow and geometric conditions. The investigated experimental conditions included different jet Froude numbers, inclinations and tailwater conditions. The bed confi guration has been measured during the whole scour hole evolution process until the achievement of a dynamic steady state, where sediment motion was still possible even though it did not allow for any persistent change in the scour and ridge shapes anymore. On the basis of the observed sediment motion, two different patterns of flow seem to develop under the investigated conditions: one where the main flow remains attached to the bottom of the channel and another where it oscillates between the aforementioned confi guration and a surface jet. Some relevant parameters have been identified and used to plot graphs showing their correlation and trends.

Key words: Jets, Regime, Scour

Streszczenie: O erozji wywołanej wypływem spod zasuwy. W referacie przedstawiono wstępne doświadczenia i badania dotyczące procesów wyboju w rozmywalnym podłożu wywołane przez nachylone strumienie wypływające spod zasuwy. Przeprowadzono doświadczenia dla zatopionej wody dolnej dla różnych przepływów i warunków geometrycznych. Badane warunki doświadczalne zawierały różne liczby Frouda strumienia, nachylenia strumienia i warunki wody dolnej. Konfiguracja dna była rejestrowana w czasie całego procesu ewolucji wyboju aż do osiągnięcia dynamicznego stanu ustalonego, gdzie ruch rumowiska był nadal możliwy, mimo że nie wywoływał dalszej stałej zmiany wyboju ani odkładu rumowiska. Na bazie obserwowanego ruchu rumowiska dwa różne układy przepływu mogą się tworzyć w badanych warunkach: jeden – gdy główny strumień pozostaje przyczepiony do dna kanału i inny – gdzie strumień oscyluje między poprzednio wymienionym i strumieniem powierzchniowym. Pewne parametry zostały zidentyfikowane i wykorzystane przy wykonaniu wykresów wykazujących ich korelacje i trendy.

Please use the following format to cite the selected article:
MINATTI L., PARIS E., SOLARI L. On the erosion due to inclined jets. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 187–196

Authors’ addresses:
Department of Civil and Environmental Engineering, Firenze University
Via S. Marta 3
50139 Firenze (FI)
Italy
e-mail: lminatti@dicea.unifi .it

MINATTI L., PARIS E., SOLARI L. On the erosion due to inclined jets

DOI 10.2478/v10060-008-0077-3