The Improvement of the spatial structure and quality of rural communication system in loess upland watershed

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 169–176
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

The Improvement of the spatial structure and quality of rural communication system in loess upland watershed

RAFAŁ WAWER1, 3, EUGENIUSZ NOWOCIEŃ1, BUGUSŁAW PODOLSKI1, SZYMON SZEWRAŃSKI2, ROMUALD ŻMUDA2
1Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute
2Agricultural University of Wroclaw
3Spatial Applications Division, Katholieke Universiteit Leuven

Abstract: In strongly eroded terrains, a considerable part of agricultural roads are transformed into ravines, as a result of their inappropriate location in the terrain relief. Hence the arrangement and hardening of rural roads remains an essential component of formation of arable areas on eroded terrains. Correct derivation of the roads, which need the protective measures or even re-projecting improves the state of the road network in economically effective way, as it allocates the available resources to the most threatened areas. The article presents a study on the actual state of the net of rural roads on loess upland terrain of Mielnica watershed. The analysis, performed on digital spatial data within GIS software, revealed considerable needs for improvements of rural roads on investigated area. Basing on the results, the map of improvement measures has been developed, presenting a spatial base for a decision support system for future land improvements and allocation of economical resources for the management of rural surface communication network in rural-environmental plans.

Key words: soil erosion, loess watershed, rural communication system, improvement measures

Streszczenie: Poprawa struktury przestrzennej i jakości sieci dróg rolniczych w wyżynnej zlewni lessowej. Na terenach silnie erodowanych znaczna część dróg rolniczych, w szczególności tych o wadliwej lokalizacji w rzeźbie terenu, przekształca się w wąwozy. Dlatego też właściwa lokalizacja i utwardzanie nawierzchni dróg rolniczych są ważnym elementem kształtowania przestrzeni rolniczej. Właściwe wyznaczenie odcinków dróg, wymagających zabiegów ochronnych bądź w skrajnych przypadkach – przeprojektowania; pozwala na ekonomicznie efektywną poprawę stanu sieci dróg rolniczych, kierując środki na odcinki najbardziej zagrożone. Opracowanie przedstawia studium aktualnego stanu sieci dróg rolniczych na obszarze wyżynnej zlewni rolniczej potoku Mielnica, położonej na podatnych na erozję wodną glebach lessowych. Analizy przeprowadzone na przestrzennych danych cyfrowych w systemach GIS wykazały znaczną potrzebę wprowadzenia działań ochronnych. Na podstawie wyników analiz wyznaczono mapę odcinków dróg o różnej pilności ochrony, stanowią podstawę do przyszłych scaleń, decyzji administracyjnych i zarządzania siecią dróg rolniczych na badanym obszarze.

Please use the following format to cite the selected article:
WAWER R., NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B., SZEWRAŃSKI S., ŻMUDA R. The Improvement of the spatial structure and quality of rural communication system in loess upland watershed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 169–176

Authors’ addresses:
Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień, Bugusław Podolski
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
tel. 81 8863421
e-mail: huwer@iung.pulawy.pl
www.erozja.iung.pulawy.pl

Spatial Applications Division,
Katholieke Universiteit Leuven
Szymon Szewrański, Romuald Żmuda
Agricultural University of Wroclaw

WAWER R., NOWOCIEŃ E., PODOLSKI B., SZEWRAŃSKI S., ŻMUDA R. The Improvement of the spatial structure and quality of rural communication system in loess upland watershed

DOI 10.2478/v10060-008-0075-5