Sediment transport and water quality in Máchovo Lake (Czech Republic)

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 139–148
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Sediment transport and water quality in Máchovo Lake (Czech Republic)

TOMAS DOSTAL, JOSEF KRASA, KAREL VRANA, MARTIN DOCKAL, PETR KOUDELKA, VACLAV DAVID, ADAM VOKURKA
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering, Czech Technical University in Prague

Abstract: Máchovo Lake is a historical reservoir founded by Czech King Charles IV. in 14th century. Located in northern part of central Bohemia it has been widely used for recreation purposes for many decades (or even centuries). Its catchments (ca 100 sq km) consist of intensively used agricultural land (ca 25% of area) and of large forested area under nature protection. Several other lakes (ponds) are chained on the two reservoir’s inlets. Irrespective of its great recreation potential Máchovo Lake is one of the Bohemian lakes known for its problems with eutrophication and water quality. The project was set up to point out sources of nutrients and to search for proper solutions. Sediment loads in every lake within the catchments were measured and sampled in order to quantify the nutrients and other pollution. Point and non point sources of phosphorus and other nutrients were searched. Sediment transport within catchments was modelled using WaTEM/SEDEM model. Interestingly, the water quality in the particular ponds varies significantly even though each one of several hundred years old ponds is heavily silted. Soil erosion protection measures within catchments were proposed altogether with flood protection measures in the stream valleys and waste water treatment facilities in surrounding villages. Setting up water quality sampling devices in selected stream profiles was tested and designed. The continual proper management should lead to water quality improvement.

Key words: sediment loads, phosphorus, soil erosion, source of pollution

Streszczenie: Transport sedymentu i jakość wody w Jeziorze Mahovo (Republika Czeska). Położone w północnych Czechach Jezioro Máchovo jest zbiornikiem dla celów rekreacyjnych zbudowanym w XIV wieku przez czeskiego króla Karola IV. Jego zlewnia o powierzchni 100 km2 jest w 25% intensywnie użytkowana rolniczo, a pozostały zalesiony obszar podlega ochronie. Jakość wody i eutrofi zacja wód jeziora oraz towarzyszących mu silnie zamulonych stawów stanowi poważny problem ekologiczny. Celem badań było określenie punktowych i powierzchniowych źródeł dostawy składników pokarmowych i rozwiązanie tego problemu. Do oceny dostawy sedymentu zastosowano WaTEM/SEDEM model. Została zaproponowana przeciwpowodziowa i przeciwerozyjna ochrona gleby przed erozją oraz gospodarka ściekami w obrębie zlewni. Działania te powinny doprowadzić do polepszenia jakości wody.

Please use the following format to cite the selected article:
DOSTAL T., KRASA J., VRANA K., DOCKAL M., KOUDELKA P., DAVID V., VOKURKA A. Sediment transport and water quality in Máchovo Lake (Czech Republic). Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 139–148

Authors’ addresses:
Department of Irrigation
Drainage and Landscape Engineering
Faculty of Civil Engineering
Czech Technical University in Prague
e-mail: josef.krasa@fsv.cvut.cz

DOSTAL T., KRASA J., VRANA K., DOCKAL M., KOUDELKA P., DAVID V., VOKURKA A. Sediment transport and water quality in Máchovo Lake (Czech Republic)

DOI 10.2478/v10060-008-0072-8