Basement of the alluvia influence on the channel pattern in example of selected reach of the Pilica River

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 93–104
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Basement of the alluvia influence on the channel pattern in example of selected reach of the Pilica River

TOMASZ FALKOWSKI
Department of Geotechnical Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The type of the channel pattern is being considered as indicative element of the fluvial environment, especially for lowland, mature rivers. Investigations carried out in the Pilica River valley (example of such river) between Inowłódz and Domaniewice (grant no 2P04E 069 29, Ministry of Science) have shown that morphological features of the valley bottom (channel zone, as well as flood terrace) depends not only on river regime, but also on channel zone geological setting. Elements of the Pilica valley geology influencing on fluvial processes are protrusions of alluvia basement composed of deposits resistant to erosion, crop out in the channel zone.

Key words: channel pattern, alluvia basement, erosion resistant deposits

Streszczenie: Wpływ podłoża aluwiów na typ rozwinięcia koryta rzecznego na przykładzie wybranego odcinka Pilicy. Typ rozwinięcia koryta rzecznego jest wskaźnikiem stanu środowiska fluwialnego i reżimu hydrologicznego szczególnie dojrzałych rzek nizinnych. Badanie prowadzone w dolinie Pilicy na odcinku między Inowłodzem a Domaniewicami (grant nr 2P04E 069 29 MNiSW) wykazały, że wpływ na morfologię i litologię zarówno strefy korytowej współczesnej Pilicy, jak i formowanej w holocenie równi zalewowej ma budowa geologiczna podłoża doliny, a szczególnie odsłaniające się w korycie kulminacje jego powierzchni zbudowane z gruntów o większej odporności na erozję. Warunkowane obecnością trudno rozmywalnych progów przepływy wezbraniowe przemodelowały powierzchnię tarasu zalewowego, a w znacznej części analizowanego odcinka zatarły także ślady holoceńskiej ewolucji rzeki. Na wielu odcinkach koryta warunkują także współcześnie jego morfologię.

Please use the following format to cite the selected article:
FALKOWSKI T. Basement of the alluvia influence on the channel pattern in example of selected reach of the Pilica River. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 93–104

Authors’ addresses:
Katedra Geoinżynierii SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: tomasz_falkowski@o2.pl

FALKOWSKI T. Basement of the alluvia influence on the channel pattern in example of selected reach of the Pilica River

DOI 10.2478/v10060-008-0068-4