Variability of bedload transport rate during flood flows in the Zagożdżonka River

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 69–77
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Variability of bedload transport rate during flood flows in the Zagożdżonka River

ZBIGNIEW POPEK
Department of Hydraulic Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents the measurement results of bedload sediment transport during the flood flows observed in the Zagożdżonka River. The point for measuring the bedload transport, equipped with sediment catcher, devices for continuous measurements, and automated data recording, was localized above the Czarna gauge station in catchment studied by the Department of Hydraulic Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences – SGGW. The results of bedload transport measurements during one of the flood flow waves were compared to those calculated by using the Bagnold’s formula. To determine the critical bed-shear stress, the Author’s formula resulting from laboratory experiments, was used. Calculated variability of bedload transport rate during analyzed flood flow wave apparently differed from that directly measured. Nevertheless, mass of bedload achieved from calculations was lower by 6% than that from measurements, which can be considered as good result consistence.

Key words: bedload, transport rate, flood flow wave, small lowland river

Streszczenie: Zmienność natężenia ruchu rumowiska wleczonego w czasie wezbrań w rzece Zagożdżonce. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów transportu rumowiska wleczonego w czasie siedmiu wezbrań obserwowanych w rzece Zagożdżonce. Do pomiaru wleczenia wykorzystano łapacz rumowiska wyposażony w aparaturę do ciągłego pomiaru i automatycznej rejestracji masy zatrzymanego w nim rumowiska. Na podstawie parametrów hydraulicznych zarejestrowanych podczas przepływu jednej z analizowanych fal wezbraniowych obliczono wartości chwilowe jednostkowego natężenia ruchu rumowiska wleczonego. W obliczeniach wykorzystano formułę Bagnolda, przy czym naprężenia graniczne określono według formuły autora, ustalonej na podstawie badań laboratoryjnych. Zmierzone chwilowe wartości natężenia wleczenia oraz całkowitą masę rumowiska wleczonego porównano z wartościami obliczonymi.

Please use the following format to cite the selected article:
POPEK Z. Variability of bedload transport rate during flood flows in the Zagożdżonka River. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 69–77

Authors’ addresses:
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland

POPEK Z. Variability of bedload transport rate during flood flows in the Zagożdżonka River

DOI 10.2478/v10060-008-0066-6