Suspended sediment concentration and yield in snowmelt flood events in a small lowland river

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 61–68
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Suspended sediment concentration and yield in snowmelt flood events in a small lowland river

AGNIESZKA HEJDUK, KAZIMIERZ BANASIK
Department of Water Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigation on suspended sediment delivery from small lowland, agriculturally used catchment of Zagożdżonka River, located in central Poland, during snowmelt periods of 2001–2007 are presented. The study catchment‘s area, upstream of the well equipped gauging station at Czarna, is 23.4 km2. Suspended sediment concentration and sediment yield has been calculated and analysed for 15 snowmelt flood events. The relationship between suspended sediment concentration and the discharge has been analyzed. It has been found that the relation, in majority of the cases, has the form of clockwise hysteresis, however the existance of other types of hysteresis i.e. anticlockwise and “8” shape, have been also confirmed. Significant relation between suspended sediment yield and runoff volume of snowmelt flood events has been also found.

Key words: snowmelt flood, suspended sediment concentration, sediment yield, hysteresis

Streszczenie: Koncentracja i wydatek rumowiska unoszonego w wezbraniach roztopowych w małej rzece nizinnej. W pracy przedstawiono wyniki badań transportu rumowiska unoszonego, przeprowadzonych w małej zlewni nizinnej (A = 23,4 km2) położonej na Równinie Radomskiej. Przeanalizowano 15 wezbrań z lat 2001–2007, dla których zarejestrowano kompletne dane obejmujące zasilanie zlewni, przepływ i koncentracje. Analiza zależności koncentarcji z przepływem wskazuje na występowanie w większości z analizowanych zdarzeń histerezy prawostronnej (tj. zgodnej z ruchem wskazówek zegara). Koncentracja rumowiska unoszonego wzrastała wraz z przepływem, a jej kulminacja w większości z badanych przypadkach wystąpiła przed kulminacją przepływu. Ustalono zależność, statystycznie istotną, wydatku rumowiska od objętości wezbrania.

Please use the following format to cite the selected article:
HEJDUK A., BANASIK K. Suspended sediment concentration and yield in snowmelt flood events in a small lowland river. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 61–68

Authors’ addresses:
Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: agnieszka _hejduk@sggw.pl
e-mail: kazimierz_banasik@sggw.pl

HEJDUK A., BANASIK K. Suspended sediment concentration and yield in snowmelt flood events in a small lowland river

DOI 10.2478/v10060-008-0065-7