Temporal changes of sediment dynamics within the Nairobi River sub-basins between 1998–2006 time scale, Kenya

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (1), 2010: 17–22
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (1), 2010)

Temporal changes of sediment dynamics within the Nairobi River sub-basins between 1998–2006 time scale, Kenya

SHADRACK MULEI KITHIIA, BONIFACE NZUVE WAMBUA
Department of Geography & Environmental Studies, University of Nairobi, Kenya

Abstract: The city of Nairobi is the heart of both industrial production and the economic hub in Kenya and the Eastern Africa region. The city of Nairobi and its environs are drained by three streams, namely: Nairobi, Mathare and Ngong rivers. These streams drain areas of diverse land use activities. The land use changes in a spatial manner from the rich agricultural system through residential cum urban to industrial. The signifi cance of these various land use systems to pollutants generation, pollution, sediment generation and hence water pollution and quality degradation is quite enormous and worth investigation. The land use changes in a spatial manner making the basin ideal for a temporal variation of sediments yields along the river profi le and their impacts on the water quality status. This paper examines the results of study carried out within the basins in the years 1998–2006. The method of study involved water sampling and laboratory analysis to reveal the trends in sediment load increases downstream the investigated streams. Soil samples were also investigated to determine their relationship to soil erosion rates and sediment fluxes. The study attempts further to find the best sediment management strategies in reversing their increasing trends and restoring water quality within the basin.

Key words: quantity, quality, stream restoration, sedimentation

Streszczenie: Zmiany okresowe dynamiki osadów dennych w latach 1998–2006 rzeki Nairobi i jej dopływów. Miasto Nairobi jest centrum produkcji przemysłowej i centrum ekonomicznym Kenii oraz wschodniego regionu Afryki. Miasto Nairobi i jego otoczenie jest odwadniane przez trzy następujące strumienie: Nairobi, Mathare i Ngong. Te strumienie odwadniają obszary o różnym użytkowaniu i działalności. Użytkowanie terenu zmienia się w sposób przestrzenny od bogatego systemu rolnego poprzez miejski mieszkaniowy do przemysłowego. Znaczenie tych różnych systemów użytkowania terenu było bardzo istotne i warte badań z punktu widzenia tworzenia zanieczyszczeń, zanieczyszczenia i generacji rumowiska a tym samym zanieczyszczenia wody oraz degradacji jakości. Zmiany przestrzenne użytkowania terenu czynią zlewnie idealnymi dla czasowych zmian przyrostu ilości rumowiska wzdłuż profilu rzeki i ich wpływu na stan jakości. W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w zlewniach w latach 1998–2006. Metoda badań obejmowała pobór próbek wody i analizę laboratoryjną w celu określenia trendów zwiększenia ilości rumowiska w badanych strumieniach, w ich odcinkach dolnych. Próbki rumowiska były także badane w celu określenia ich zależności od wielkości erozji i strumieni rumowiska. Badania mają na celu znalezienie najlepszych strategii gospodarowania rumowiskiem w celu odwrócenia ich trendów wzrostowych i przywrócenia jakości wody w zlewni.

Please use the following format to cite the selected article:
KITHIIA S.M., WAMBUA B.N. Temporal changes of sediment dynamics within the Nairobi River sub-basins between 1998-2006 time scale, Kenya. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (1), 2010: 17–22

Authors’ addresses:
Department of Geography & Environmental
Studies, University of Nairobi
P.O. Box 30197-00100 GPO, Nairobi, Kenya
e-mail: skithiia@yahoo.com
e-mail: wambua_boniface@uonbi.ac.ke

KITHIIA S.M., WAMBUA B.N. Temporal changes of sediment dynamics within the Nairobi River sub-basins between 1998-2006 time scale, Kenya

DOI 10.2478/v10060-008-0060-z