Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (2), 2010: 295–302
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (2), 2010)

Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils

MIROSŁAW J. LIPIŃSKI, MAŁGORZATA WDOWSKA
Department of Geotechnical Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper concerns signifi cance of properly carried out saturation procedure and its role in evaluation of undrained response of heavy preconsolidated cohesive soils. In particular the saturation criteria are addressed which should be fulfilled during saturation of preconsolidated clay specimens of various plasticity. Influence of incomplete saturation on shear strength parameters is briefly characterized. On the basis of experimental data the back pressure method is shown to be the most efficient method in obtaining full saturation in overconsolidated clay of various plasticity. Analysis of the test results made possible to propose full saturation criteria for low, medium and high plasticity clays which are based on reduced value of Skempton’s B parameter.

Key words: cohesive soils, saturation criteria, traixial test, errors

Streszczenie: Kryteria pełnego nasycenia dla gruntów spoistych silnie prekonsolidowanych. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w laboratoryjnych badaniach właściwości mechanicznych gruntu jest niekontrolowany stan nasączenia gruntów. Artykuł dotyczy kryteriów, jakie powinny być spełnione podczas nasączania próbek różnych gruntów w badaniach trójosiowych. W pracy scharakteryzowano wpływ niepełnego wypełnienia porów gruntu wodą na błędy uzyskiwane w wynikach badań. Przedstawiono metodę ciśnienia wyrównawczego jako najbardziej skuteczny sposób doprowadzenia do pełnego nasycenia gruntu. Zaprezentowano wyniki badań dla prekonsolidowanych gruntów spoistych o różnej spoistości, tj. glin piaszczystych, glin i iłów. Analiza tych wyników pozwoliła na określenie minimalnych wartości parametru Skemptona B dla tych gruntów jakie powinny być spełnione dla otrzymania prawidłowej (niezafałszowanej) reakcji gruntu podczas ścinania w warunkach bez odpływu.

Please use the following format to cite the selected article:
LIPIŃSKI M.J., WDOWSKA M.: Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (2), 2010: 295–302

Authors’ addresses:
Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW
Katedra Geoinżynierii
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: miroslaw_lipinski@sggw.pl
malgorzata_wdowska@sggw.pl

LIPIŃSKI M.J., WDOWSKA M.: Saturation criteria for heavy overconsolidated cohesive soils

DOI 10.2478/v10060-008-0087-1