The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Land Reclamation No 42 (2), 2010: 241–247
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 42 (2), 2010)

The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil

ANNA BARYŁA1, LESZEK HEJDUK2
1Department of Environmental Improvement, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department Hydraulic Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Water erosion causes migration of the finest soil particles and chemical compounds. The paper attempts to compare the mechanical composition of sediments susceptible to water erosion on the hillslopes with different cover crops. The research was conducted on the experimental plots in Puczniew. Its results showed that the composition of the sediment washed out from the fallow land significantly differed from that washed out from the plots with grass and barley crops. In the case of fallow land, soil particles were markedly larger. This might indicate the existence of a very hard mineral fraction.

Key words: water erosion, grain size distribution, sediment

Streszczenie: Wpływ pokrywy roślinnej na skład mechaniczny erodowanej gleby. W wyniku erozji wodnej następuje migracja najdrobniejszych cząstek glebowych oraz związków chemicznych. W artykule podjęto próbę porównania składu mechanicznego osadów ulegających erozji wodnej na stokach różnie użytkowanych na podstawie badań prowadzonych na poletkach doświadczalnych w Puczniewie. Z przeprowadzonych badań wynika, że wymywany sedyment z ugoru znacznie różni się od składu sedymentu wymywanego z poletek użytkowanych jako trawa i jęczmień. W przypadku ugoru pojawiły się dużo większe cząsteczki niż w przypadku jęczmienia i trawy, świadczy o tym dodatkowy pik przy cząstkach największych. Może to świadczyć o tym, że jest to bardzo twarda frakcja mineralna.

Please use the following format to cite the selected article:
BARYŁA A., HEJDUK L. The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Land Reclamation No 42 (2), 2010: 241–247

Authors’ addresses:
Anna Baryła
Katedra Kształtowania Środowiska SGGW,
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
e-mail: anna_baryla@sggw.pl

BARYŁA A., HEJDUK L. The effect of plant cover on the mechanical composition of eroded soil

DOI 10.2478/v10060-008-0082-6