Development of T. putrescentiae (Schr.) on Asian hybrid lilies propagated in vitro on chemically different media

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Development of T. putrescentiae (Schr.) on Asian hybrid lilies propagated in vitro on chemically different media

BARBARA CZAJKOWSKA, KATARZYNA KRÓL
Department of Applied Entomology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The development of mould mite on bulbs of Asian hybrid lilies, propagated in vitro on three different media was observed under laboratory conditions. Three media had been used:
- standard medium Murasige-Sloog (1962) (MS);
- modification I - standard medium according to (MS) with an increased sucrose concentration (60 g/l );
- modification II - standard medium with an increased content of auxins (0.2 mg/l NAA).
The records obtained included: the development time from egg to adult; the mite mortality during development, the female fecundity and adult longevity. Data of the biological tests, supported by an analysis of the demographic population parameters showed that chemical composition of the media significantly affected life-histories of T. putrescentiae. The medium modified with an increased sucrose concentration promoted the development and reproduction of mould mite population on bulbs of Asian hybrid lilies and multiplied 44 times during one generation. The standard medium (MS) and medium with increased content of auxins (0.2 mg/l) provided worse conditions for the mite development and reproduction.

Key words: Tyrophagus putrescentiae, reproduction, Asian hybrid lilies, propagated in vitro, modification medium

Streszczenie: Rozwój T. putrescentiae na liliach z grupy mieszańców azjatyckich rozmnażanych in vitro na pożywkach różniących się składem chemicznym. Badania nad biologią T. Putrescentiae prowadzono na liliach rozmnażanych metodą in vitro na pożywkach różniących się składem chemicznym. Zastosowano trzy rodzaje pożywek:
- Pożywka podstawowa (MS) Murashige-Skoog (1962) zawierająca 30 g/l sacharozy z dodatkiem 0,25 mg/l benzyloaminopuryny BAP i 0,1 mg/l auksyny NAA (komb. A).
- Modyfi kacja I - pożywka według MS ze zwiększonym stężeniem sacharozy do 50 g/l z dodatkiem 0,25 mg/l BAP i 0,1 mg/l NAA (komb. B).
- Modyfi kacja II - pożywka według MS z dodatkiem 0,25 mg/l benzyloaminopuryny BAP i ze zwiększonym poziomem auksyn do 0,2 mg/l NAA (komb. C).
Założono 2 serie doświadczeń. W pierwszej serii badano czas rozwoju T. putrescentiae od jaja do postaci dorosłej, w drugiej płodność i długość życia samic. Analizując dane uzyskane na testowanych pożywkach stwierdzono istotny ich wpływ na rozwój i rozmnażanie badanego roztocza. Szczególnie przydatnym pokarmem dla rozkruszka drobnego okazały się łuski lilii z grupy mieszańców azjatyckich, rosnące na pożywce o zwiększonym stężeniu sacharozy. O wysokiej przydatności tego pokarmu świadczą również parametry rozwoju populacji. Zarówno wartość tempa wzrostu populacji oraz wartość tempa reprodukcji netto była zdecydowanie najwyższa (rm = 0,708, R0 = 44,579) w porównaniu z pozostałymi kombinacjami.

Please use the following format to cite the selected article:
CZAJKOWSKA B., KRÓL K. Development of T. putrescentiae (Schr.) on Asian hybrid lilies propagated in vitro on chemically different media. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007