Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at WULS

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at WULS

PIOTR LATOCHA1, TOMASZ KRUPA2
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Science - SGGW
2Department of Pomology, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The selection work on A. arguta and A. purpurea has been led since 1996. As a result three female promising hybrid genotypes (D11, D14, D8) and two genotypes of A. arguta (L1, M1) have been obtained. They fruit have been compared to the fruit of hardy kiwifruit cv. Ananasnaja (=Anna), which is considered to be the most popular cultivar of hardy kiwifruit in the world. Then sensory, morphological and chemical analyses (SSC, TA, DM, Vitamin C) were conducted on the fruit. The morphological and sensory tests were done in 2005 and 2006 while the chemical analyses were conducted in 2006.

Key words: hardy kiwifruit, Actinidia arguta, Actinidia purpurea, breeding programme, vitamin C, fruit morphology, sensory analyses

Streszczenie: Charakterystyka morfologiczna, chemiczna i sensoryczna obiecujących, mrozoodpornych genotypów aktinidii uzyskanych w wyniku prac hodowlanych w SGGW. W wyniku prowadzonych od 1996 roku prac nad selekcją aktinidii A. arguta × A. purpurea i A. Arguta uzyskano trzy żeńskie obiecujące genotypy mieszańcowe o kodach hodowlanych D8, D11, D14, i dwa A. arguta L1, M1, które porównano z owocami odmiany Ananasnaja, uważanej obecnie za najpowszechniej na świecie uprawianą odmianę A. arguta. Owoce badanych genotypów oceniono pod względem morfologicznym, chemicznym (zawartość suchej substancji, ekstraktu, witaminy C oraz kwasowości) i sensorycznym (smakowitość). Badania morfologiczne i sensoryczne wykonano w latach 2005-2006, natomiast analizy chemiczne w 2006 roku. Ankietę konsumencką smakowitości owoców (rozumianej jako łączne wrażenie smaku, zapachu i jędrności) przeprowadzono przy zastosowaniu skali liniowej (0-10 pkt; gdzie 0 oznacza "zupełnie mi nie smakuje", a 10 - "bardzo mi smakuje") na 90 respondentach z 3 grup wiekowych (do 25 lat, 26-50 i powyżej 50 lat). Badania morfologiczne i chemiczne wykonano za każdym razem na 30 losowo wybranych, prawidłowo wykształconych owocach (3 powtórzenia po 10 owoców). Badania morfologiczne obejmowały pomiar wielkości i masy owoców oraz liczby i masy nasion w owocach. Ocenę wybarwienia skórki i miąższu wykonano wizualnie. Zawartość ekstraktu (SSC) oznaczono przy pomocy reflektometru Abbego, kwasowość ogólną (TA) metodą miareczkowania 0,1 N NaOH do pH 8,1 wynik przeliczając na zwartość kwasu cytrynowego. Suchą masę (DM) oznaczono według Drzazgi (1995). Zawartość witaminy C określono metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej HPLC jako sumę kwasu askorbinowego i dehydroaskorbinowego. Owoce do badań morfologicznych, chemicznych i konsumenckich zbierano w fazie dojrzałości konsumpcyjnej. Uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji. Grupy jednorodne wyróżniono testem Studenta-Neumana-Keulsa przyjmując poziom istotności p ? 0,05. Genotyp D8 ma owoce zielono-żółte o jasnozielonym miąższu, zaokrąglone, najszersze w dolnej części i wyraźnie spłaszczone; D11 ma owoce o czerwonej skórce i miąższu, bardziej kuliste o najmniejszej liczbie nasion, D14 ma owoce wydłużone i wyraźnie spłaszczone, jasnozielone z różowoczerwonym rumieńcem od strony nasłonecznionej o najdrobniejszych nasionach. Genotypy L1 i M1 mają większe, zielone owoce o kulistym kształcie i największej liczbie nasion. Średnia masa owoców wynosi od 5,61 g (genotyp D11) do 8,88 g (L1). Najwyższą zawartością witaminy C charakteryzował się genotyp D11 (144,7 mg/100 g ś.m.), a najniższą L1 (33,7 g/100 g ś.m.). Sucha masa badanych genotypów wahała się od 17,9 (L1) do 26% (M1). Najwyższy poziom ekstraktu miał genotyp D11 (23%), a najniższy Ananasnaja (19%). Kwasowość ogólna wahała się w granicach 0,739% (Ananasnaja) i 1,048% kwasu cytrynowego (D14). Wszystkie owoce cieszyły się wysoką oceną ankietowanych, uzyskując 6,5-8,3 pkt.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P., KRUPA T. Morphological, chemical and sensory analyses of promising genotypes of hardy kiwifruit (Actinidia Lindl.) obtained in the breeding programme at WULS. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007