An analysis of selected gardens designed with consideration to the needs of visually impaired

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

An analysis of selected gardens designed with consideration to the needs of visually impaired

MAŁGORZATA KOSEWSKA1, BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ2
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Due to the increasing number of the disabled, the lack of initiative in order to expunge the barriers present in the environment, the development of designing integration objects becomes imperative. The goal of this work is the analysis of garden foundations with consideration to the needs of people with sight-disability. Nine objects have been analyzed: both in Poland and Europe, as well as on the other continents. The comparison between the objects has been drawn upon the following criteria: acreage, composition, form and construction of transportation and aquatic systems, floral formations and endowment in the elements of minor architecture. In the light of the collected data, it has been observed that a premeditated arrangement of the amenities and garden architecture, a diversity of plants species; as well as a simplified of road system, may well be considered a trademark of the facilities adjusted to the needs of the visually impaired. Therefore, all garden, parks should have the features of integrational objects as the most-popular places of leisure.

Key words: garden for the visually impaired, accessibility, garden, disabled

Streszczenie: Analiza wybranych założeń ogrodowych dostosowanych do potrzeb osób z uszkodzonym narządem wzroku. W obliczu zwiększającej się liczby niepełnosprawnych, braku działań w celu niwelacji barier istniejących w środowisku, niezbędny staje się rozwój projektowania obiektów integracyjnych. Za cel niniejszej pracy uznano analizę założeń ogrodowych uwzględniających potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Analizie poddano 9 wybranych obiektów znajdujących się w Polsce, w Europie oraz na innych kontynentach. Obiekty porównywano pod względem: powierzchni, kompozycji, formy i budowy układów: komunikacyjnego, wodnego, kształtowania roślinności oraz wyposażenia w elementy małej architektury. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż to nie specyficzna kompozycja, a rozważne rozmieszczenie elementów małej architektury i wyposażenia, duże bogactwo materiału roślinnego i prosty układ komunikacyjny są cechami charakterystycznymi dla obiektów uwzględniających potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. W związku z powyższym należy wszystkim założeniom ogrodowym nadać charakter obiektów integracyjnych, jako najpopularniejszych miejsc wypoczynku.

Please use the following format to cite the selected article:
KOSEWSKA M., FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ B. An analysis of selected gardens designed with consideration to the needs of visually impaired. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007