Visual valorisation of landscapes in the Elbląg Canal area

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Visual valorisation of landscapes in the Elbląg Canal area

MAGDALENA GĄSOWSKA
Faculty of Horticulture and Architecture of Landscape, Section of Landscape Art, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This publication is devoted to aspects of landscape perception, its reception and evaluation. Through the observation of the landscape we can determine its resources and evaluate its natural and cultural values what can give the grounds to study the guidelines for shaping and protection of areas on the level of local planning. The area chosen for the research was the Elbląg Canal which varies both naturally and culturally. The valorization of the landscape was executed on the basis of "impression curve" by Wejchert and estimation of harmony was based on previously mentioned JARK-WAK method by Bogdanowski, which includes a stage of landscape valorization. The choice of these methods was related with intention of comparing methods based on various criteria of the landscape estimation. It was necessary to make modifications in both of these methods. Modifications gave possibilities to use those methods in open area. Mostly, the landscape estimated along the Elbląg Canal got on average value of natural and cultural elements. That valorization of along the Elbląg Canal can be the basis for protection and shaping these areas.

Keywords: landscape perception, landscape evaluation, protection and shaping the landscape

Streszczenie: Waloryzacja krajobrazów okolic Kanału Elbląskiego. Niniejsza publikacja poświęcona jest aspektom percepcji krajobrazu, jego odbioru oraz jego wartościowania. Poprzez obserwację krajobrazu możemy określić jego zasób oraz ocenić jego wartości przyrodniczo-kulturowe, co może stanowić podstawę do opracowania wytycznych do kształtowania i ochrony terenów na poziomie planowania miejscowego. Jako teren badawczy wybrano obszar wzdłuż Kanału Elbląskiego, co podyktowane było jego dużym urozmaiceniem zarówno pod kątem przyrodniczym, jak i kulturowym. Waloryzację krajobrazu wykonano na podstawie :krzywej wrażeń" Kazimierza Wejcherta, a określenie harmonijności krajobrazu oparto na wcześniej już wymienianej metodzie JARK-WAK Bogdanowskiego, w której występuje etap waloryzacji krajobrazu. Wybór tych metod był podyktowany zamiarem porównania metod opartych na różnych kryteriach oceny krajobrazu. Niezbędne było wprowadzenie modyfikacji do obu metod, co umożliwiło zastosowanie ich na terenach otwartych. Za pomocą zmodyfikowanych metod oceniono krajobraz wzdłuż Kanału Elbląskiego jako krajobrazu o średnich wartościach przyrodniczo-kulturowych. Waloryzacja ta może stanowić podstawę do ochrony i kształtowania krajobrazu Kanału Elbląskiego.

Please use the following format to cite the selected article:
GĄSOWSKA M. Visual valorisation of landscapes in the Elbląg Canal area. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007