Brief historic outline of the preservation and conservation of historic gardens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Brief historic outline of the preservation and conservation of historic gardens

MAREK KOSMALA
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Objects of horticulture art are the testimony of age and cultural heritage of a nation. They are tightly connected with the epoch in which they are created, nation and country history, and also the region, place and a social group. They strengthen the sense of identity, contribute to feeling of unity with a region, built consciousness of what is called "a small homeland". They are commemoration of our ancestors, their needs and preferences, prove their abilities, but they also serve us- contemporary people, being for us a place of recreation, patriotism (history) lesson, an evidence of our past and school) of rational shaping of surrounding space. The importance of historic gardens in nation and people's life has not always been appreciated though. For many centuries people despised old objects. Only new objects made according the latest fashion were prized. Old gardens were rearranged ruthlessly, without any care for their historic tissue and values. The beginnings of aware monuments protection date back to the Renaissance times. State care of historic monuments started, however, only in the beginning of XIX century. It was when Preservation Movement (England - John Ruskin, France - Eugene Viollet-Le-Duc, Sweden - Artur Hazelius - Skansen museums) was born. In the presented study I characterize briefl y the genesis of humanity interest in monuments, in particular historic green, describe main methods of proceeding with such objects at the space of ages and introduce contemporary opinions concerning conservation (restoration, protection) of historic horticultural settings.

Key words: historic gardens, preservation and conservation, history of monument conservation, Preservation Movement, garden restoration

Streszczenie: Zarys historii ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych. Obiekty sztuki ogrodowej są świadectwem epoki i dziedzictwem kulturowym narodu. Są ściśle związane z epoką, w której powstają, historią narodu i państwa, ale także regionu, miejscowości i grupy społecznej. Wzmacniają poczucie tożsamości, przyczyniają się do poczucia więzi z regionem, budują świadomość tego, co nazywane bywa "małą ojczyzną". Są pamiątką po przodkach, ich potrzebach i upodobaniach, świadczą o ich możliwościach, ale służą także nam - ludziom współczesnym, będąc dla nas miejscem wypoczynku, lekcją patriotyzmu (historii) i świadectwem naszej przeszłości oraz szkołą racjonalnego kształtowania przestrzeni otaczającej. Nie zawsze jednak doceniano znaczenie ogrodów zabytkowych w życiu narodów i ludzi. Przez długie wieki ludzie pogardzali obiektami sędziwymi, starymi. Liczyły się tylko obiekty nowe, stworzone według najnowszej mody. Stare ogrody w sposób bezwzględny przerabiano, nie dbając o ich zabytkową tkankę i wartości historyczne. Początki świadomej ochrony zabytków sięgają odrodzenia. Państwowa opieka nad zabytkami zaczęła się jednak dopiero na początku XIX wieku. Wtedy to narodził się Preservation Movement (Anglia - John Ruskin, Francja - Eugene Viollet- Le-Duc, Szwecja - Artur Hazelius - skanseny). W prezentowanym opracowaniu krótko charakteryzuję genezę zainteresowania ludzkości zabytkami, w szczególności zabytkami zieleni, opisuję główne sposoby postępowania z takimi obiektami na przestrzeni dziejów oraz przedstawiam współczesne poglądy na konserwację (restaurację) i ochronę zabytkowych założeń ogrodowych.

Please use the following format to cite the selected article:
KOSMALA M. Brief historic outline of the preservation and conservation of historic gardens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007