Country parks as "green islands" in agricultural landscape

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Country parks as "green islands" in agricultural landscape

BEATA FORNAL-PIENIAK, CZESŁAW WYSOCKI
Departament of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Agricultural landscape includes natural, seminatural and synantropical ecosystems which are still changing by human. Many authors understand mosaic country landscape synantropic area as a "sea" where "green islands are still drifting" for example forest, country parks. The main purpose of the article is syntaxonomic and floral characteristics of plants cover in country parks on Sandomierska Basin to check their role in the agricultural landscape.

Key words: flora, country park, green islands, Sandomierska Basin

Streszczenie: Parki wiejskie jako "green islands" w krajobrazie rolniczym. Krajobraz rolniczy jest mozaiką ekosystemów (naturalnych, półnaturalnych, synantropijnych), które są modyfikowane przez działalność człowieka. Mozaikę krajobrazu rolniczego można porównać do morza (sea) (jako ekosystem synantropijny) na którym dryfują "zielone wyspy" (green islands), tj. lasy, zbiorowiska wodne i przywodne czy parki wiejskie (ekosystemy naturalne i półnaturalne) (Buček, Lacina, Michal, 1996). Głównym celem pracy jest charakterystyka syntaksonomiczna i florystyczna szaty roślinnej parków wiejskich krainy Kotlina Sandomierska w zależności od powierzchni obiektów. Badania przeprowadzono w 51 parkach wiejskich, w stylu krajobrazowym (XVIII i XIX wiek) o powierzchni minimalnej 2 ha. Obiekty założone są na siedlisku grądu małopolskiego. Wykonano 101 zdjęć fitosocjologicznych według metody Braun-Blanqueta, przeprowadzono klasyfikację syntaksonomiczną roślin, dokonano klasyfikacji form życiowych gatunków, wykonano klasyfikację historyczno-geograficzną roślin i określono wskaźnik synantropizacji. Wyniki badań dowodzą, iż wielkość powierzchni "zielonych wysp" (parków wiejskich) ma wpływ na zróżnicowanie szaty roślinnej warstwy ziół.

Please use the following format to cite the selected article:
FORNAL-PIENIAK B., WYSOCKI Cz. Country parks as "green islands" in agricultural landscape. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007