Architectural dominants of Brudzenski Regional Park. Classification and protection rules

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Architectural dominants of Brudzenski Regional Park. Classification and protection rules

JOANNA DUDEK-KLIMIUK
Department of Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Architectural dominants belong to the basic components shaping the terrain's physiognomy. Undoubtedly, they are the most important elements of culture. The analysis of dominants occurring in a given area enables to describe the history of not only individual landscape components, but also to understand factors and processes creating a local settlement net. Brudzenski Regional Park is an interesting example of a culture landscape with a long and rich history that is still clear in the existing, diverse forms of architecture. Properly defined protection aims and tasks that are worked out for them enable to preserve not only precious landscape elements, but also their characteristic spatial arrangement. The problem presented in the article was drawn up on the basis of the research on updating the Brudzenski Regional Park protection plan that was carried out by the author in 2006.

Key words: architectural dominant, Brudzenski Regional Park

Streszczenie: Dominanty architektoniczne Brudzenskiego Parku Krajobrazowego. Klasyfikacja i zasady ochrony. Dominanty architektoniczne sa jednym z podstawowych elementów ksztaltujacych fizjonomie terenu i z cala pewnoscia pierwszorzedne sposród wszystkich elementów kulturowych. Analiza wystepujacych na danym obszarze dominant pozwala opisac historie nie tylko poszczególnych komponentów krajobrazu, ale równiez zrozumiec czynniki i procesy ksztaltujace lokalna siec osiedlencza. Brudzenski Park Krajobrazowy jest interesujacym przykladem krajobrazu kulturowego o dlugiej i bogatej historii, nadal czytelnej w istniejacych róznorodnych formach architektonicznych. Prawidlowo okreslone cele ochrony i wypracowane dla nich zadania pozwalaja zachowac nie tylko cenne elementy krajobrazu, ale równiez zachowac charakterystyczny ich uklad przestrzenny.

Please use the following format to cite the selected article:
DUDEK-KLIMIUK J. Architectural dominants of Brudzenski Regional Park. Classification and protection rules. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007