The status of plant protection in the Piątek community (Łowicz district) versus principles of sustainable production

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

The status of plant protection in the Piątek community (Łowicz district) versus principles of sustainable production

ZBIGNIEW T. DĄBROWSKI, AGNIESZKA BOROWSKA
Department of Applied Entomology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The primary objective of the field survey project based on a structured questionnaire on farmers knowledge, attitude and practices was to evaluate implementation of the Agenda 21 (UNCED 1992) on sustainable agriculture by integrated crop and pest management (ICPM) in randomly selected 457 farms in the Piątek commune (gmina) of Łowicz district. After release of the Polish Parliament low (December 2003) and the Ministry of Agriculture and Rural Development decree (June 2004) the collected data may be used in the future as a baseline to evaluate the implementation of the government programme on human resource development for sustainable agriculture in various regions of Poland. The survey was carried out between three groups of farms characterized by: (a) low inputs, weak economical; (b) moderate inputs, standard for the region and (c) high inputs, strong economical. Data showed that majority of farmers claimed using crop rotation - av. 70-75% growing catch crop and/or for crop in cereals monoculture and only 25-30% growing a proper rotational main crop species. Only a small fraction of farmers applied mineral fertilizers based on soil analysis |and some approached the extension staff for advise. Principles of sustainable production system were known by 54% owners of weak and strong economical farms and 67% of the standard farms. All farmers were aware of ecological farming. Only 13-15% of farmers planned to implement ICPM in their farms and none ecological farming. Studies indicated a low pro-ecological awareness of farmers in: handling empty pesticide containers or taking their sprayers for obligatory technical checking and servicing.

Keywords: sustainable agriculture, plant protection, integrated crop and pest management

Streszczenie: Stan ochrony roślin w gminie Piątek (powiat Łowicz) w świetle zasad rolnictwa zrównoważonego. Pierwotnym celem przeprowadzenia badań ankietowych wśród 457 rolników gminy Piątek dotyczących wiedzy, podejścia i stosowanych praktyk produkcyjnych była ocena wdrażania zaleceń Agendy 21 Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku i Rozwoju (UNCED, Rio de Janerio, 1992) w zakresie rolnictwa zrównoważonego przez wdrażanie integrowanej uprawy i ochrony roślin. Jednak po uchwale parlamentu RP (grudzień 2003) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (czerwiec 2004) zebrane wyniki powinny być wykorzystane w przyszłości jako baza danych dla oceny wdrażania rządowego programu szkoleń w zakresie integrowanej produkcji w różnych regionach Polski. Badania ankietowe przeprowadzono wśród rolników, których gospodarstwa zaliczono do jednej z trzech grup: a - o niskich nakładach, słabych ekonomicznie; b - o umiarkowanych nakładach, najliczniejsze i typowe dla gminy Piątek i c - o wysokich nakładach, silnych ekonomicznie. Z nie chemicznych metod średnio 70-75% rolników potwierdziło stosowanie płodozmianu przez wysiew przedplonów i poplonów w monokulturze zbóż, a tylko 25-30% właściwy płodozmian z innym gatunkiem. Tylko niewielka część rolników stosuje nawozy mineralne zgodnie z chemiczną analizą gleby i szuka wskazówek wśród pracowników doradztwa rolniczego. Zasady zrównoważonej produkcji były znane 54% rolnikom grupy o niskich i wysokich nakładach, a 67% - standardowych gospodarstw. Wszyscy ankietowani rolnicy poprawnie zdefiniowali zasady rolnictwa ekologicznego. Tylko 13% planowało przekształcenie gospodarstwa w ekologiczne. Badania potwierdziły niską proekologiczną świadomość rolników w zakresie: postępowania z pustymi opakowaniami po chemicznych środkach ochrony roślin czy też uzyskania atestacji sprawności opryskiwaczy.

Please use the following format to cite the selected article:
DĄBROWSKI Z., BOROWSKA A. The status of plant protection in the Piątek community (Łowicz district) versus principles of sustainable production. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007