The role of the evaluation of natural performing in the process of landscape development, case study: Na Skraju estate

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

The role of the evaluation of natural performing in the process of landscape development, case study: Na Skraju estate

EWA KALISZUK1, ALEKSANDRA NIEBRZYDOWSKA2
1Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Warsaw Development Planning Office

Abstract: The main objective of the work was the analysis and the evaluation of the performing of the natural environment of the housing estate area. The analyses were performed on parts of one housing estate "Na Skraju" in Warsaw. The natural environment analyses consisted of the three aspects - biological, hydrological and climatic. The examination of biological subsystem consisted of the vertical and age structure verification and the species composition of trees and bushes. The evaluation of biomass production and the possibility of oxygen production were examined as well. The hydrological system analysis focused on defining areas of the infiltration, retention and run-off. The examinations of climatic system consisted of air temperature measurement and the wind velocity and direction. The result of the work made use of new advices in landscape - forming in this estate area.

Key words: environmental performance, city landscape structure, diagnostic unit, landscape development

Streszczenie: Znaczenie oceny funkcjonowania przyrodniczego terenów zurbanizowanych w procesie kształtowania krajobrazu na przykładzie osiedla mieszkaniowego Na Skraju. Głównym celem badań była ocena funkcjonowania środowiska przyrodniczego terenów zurbanizowanych oraz wskazanie kluczowego znaczenia tego etapu w procesie kształtowania krajobrazu. Przeprowadzono je na fragmencie warszawskiego osiedla Na Skraju. Analiza i ocena funkcjonowania przyrodniczego rozpatrywane były w trzech aspektach - hydrologicznym, biologicznym i klimatycznym. Badania podsystemu biologicznego polegały na inwentaryzacji struktury pionowej, wiekowej oraz składu gatunkowego drzew i krzewów oraz roślin trawników, określono wielkość produkcji biomasy oraz zdolność produkcji tlenu. Badania podsystemu hydrologicznego polegały na określeniu obszarów infiltracji oraz intercepcji wody, a także obszarów odpływu sztucznego na terenach opracowania. Badania podsystemu klimatycznego polegały na pomiarze temperatury powietrza, prędkości i kierunku wiatru w celu oceny warunków wpływających na klimat odczuwalny. Wyniki przeprowadzonej oceny funkcjonowania przyrodniczego terenu osiedla Na Skraju pozwoliły na wskazanie nowych możliwości kształtowania tego obszaru, w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym warunków życia jego mieszkańców. Określono w nich podstawowe działania w zakresie zagospodarowania terenu, które mają zminimalizować niekorzystne czynniki wpływające na funkcjonowanie systemu przyrodniczego. Zaproponowano dwa rodzaje wskazań: ogólne oraz indywidualne. Wskazania ogólne odnoszą się do całości terenu opracowania i mają charakter powszechny, tj. odnoszą się w takim samym stopniu do każdej jednostki. Wskazania indywidualne zostały sformułowane dla każdej jednostki diagnostycznej. Przedstawiono w nich charakterystykę podstawowych zabiegów, które utrzymają prawidłowe procesy przyrodnicze lub wpłyną na poprawę funkcjonowania przyrodniczego przez zminimalizowanie tych procesów, które w sposób negatywny kształtują jego przebieg.

Please use the following format to cite the selected article:
KALISZUK E., NIEBRZYDOWSKA A. The role of the evaluation of natural performing in the process of landscape development, case study: Na Skraju estate. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007