Annual rings and crown increment of native trees situated in street-side locations and in natural environment

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Annual rings and crown increment of native trees situated in street-side locations and in natural environment

JACEK BOROWSKI, MAŁGORZATA PSTRĄGOWSKA, KAROLINA BYLINOWSKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The pressure of urban environment, and particularly street-side locations, is so significant that it doubtlessly influences growth of trees. However, clear and satisfying description and assessment of the street trees development is very difficult. For this reason, this paper compares the street-side trees increases with growth of trees situated in their natural environment. For this research native species of trees (Acer platanoides, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Tilia cordata) were chosen. The rate of growth for comparison was defined on a basis of measurements of radial increases as well as results obtained by use of the photographic method of tree increment evaluation. Increase of all sampled species was smaller in urban conditions than in the natural environment. The largest growth difference was noticed for Acer platanoides and Tilia cordata, while a smaller one for Betula pendula while Sorbus aucuparia. Sorbus aucuparia in both locations increased very faintly. The paper concludes that among the studied species Sorbus aucuparia and Betula pendula are best adapted for street-side conditions. It is noted that early successional tree species grow better in street-side locations than late successional ones. Results obtained with the use of both photographic method and the method of measurement of radial increases confirmed the same tendencies.

Keywords: street trees, annual rings, crown increase, growth rate

Streszczenie: Roczne przyrosty radialne i przyrosty koron rodzimych gatunków drzew rosnących przy ulicach i w warunkach zbliżonych do naturalnych. Presja środowiska miejskiego, a szczególnie przyulicznego, bez wątpienia wpływa w sposób bardzo znaczny na wzrost drzew. Jednak trudne jest jednoznaczne określenie czy obserwowane przyuliczne drzewa rosną zadowalająco. Dlatego ich wzrost został porównany ze wzrostem drzew rosnących w naturalnym środowisku. Do badań zostały wybrane gatunki rodzime (Acer platanoides, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Tilia cordata). Porównano tempo ich wzrostu określone na podstawie pomiarów przyrostów radialnych oraz wyników uzyskanych przy zastosowaniu fotograficznej metody pomiaru przyrostów drzew. Wyniki pomiarów analizowano statystycznie przy zastosowaniu analizy wariancji (ANOVA 1 i 2). Wszystkie z badanych gatunków przyrastały słabiej w warunkach miejskich niż naturalnych, przy czym w wielkości przyrostów klonów i lip różnica była największa, mniejsza natomiast w przypadku brzóz i jarzębów. Jarząby w obydwu siedliskach przyrastały bardzo słabo. Gatunkami najlepiej adaptującymi się do warunków siedliskowych panujących przy ulicach Warszawy okazały się Betula pendula (gatunek wczesnej sukcesji leśnej) i Sorbus aucuparia. Wyniki uzyskane za pomocą metody fotograficznej potwierdziły te same tendencje i zależności, jakie wskazywały wyniki pomiarów przyrostów radialnych.

Please use the following format to cite the selected article:
BOROWSKI J., PSTRĄGOWSKA M., BYLINOWSKA K. Annual rings and crown increment of native trees situated in street-side locations and in natural environmen. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007