The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs

PIOTR LATOCHA, ANNA BATORSKA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Roof gardens are one of the possible roof covers which can improve the climate of a city. The roof gardens which are most likely to be successful are the extensive ones but the number of suitable species is limited. In this paper it is shown how en irrigation system on en extensive roof garden can improve growing conditions for requiring plants. The research was conducted in years 2002 till 2004 on eighteen species and cultivars of groundcovers shrubs and perennials. The experiment was carried out on a roof construction prepared for this purpose. The vegetation layer was 8 cm deep. Half of the plots were watered three times a week for 20 minutes from June till September.

Key words: irrigation, extensive roof garden, green roof, frost resistance, ground cover plants

Streszczenie: Wpływ nawadniania na wzrost i mrozoodporność wybranych roślin okrywowych na zielonym dachu ekstensywnym. Ogrody dachowe to jedna ze współczesnych form pokryć dachowych, która w wyraźny sposób może poprawić klimat miasta. Zielenią mającą największe możliwości popularyzacji jest zieleń typu ekstensywnego, jednak liczba gatunków roślin tu stosowanych jest ograniczona. Badania miały na celu pokazanie w jakim stopniu zastosowanie systemu automatycznego nawadniania na dachu ekstensywnym może wpłynąć na poprawienie warunków wzrostu dla bardziej wymagających roślin. Badania prowadzono w latach 2002-2004 na 18 gatunkach i odmianach krzewów i bylin okrywowych. Doświadczenie założono na specjalnie zbudowanej konstrukcji dachowej przy zastosowaniu 8 cm warstwy substratu. Nawadnianie połowy poletek prowadzono trzykrotnie w tygodniu po 20 minut, w okresie czerwiec - wrzesień. Uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji przy wykorzystaniu programu Statgraphics. Nawadnianie poprawiło w sposób istotny wzrost i mrozoodporność badanych roślin iglastych, jednak nie miało wpływu na mrozoodporność liściastych roślin zimozielonych, uważanych powszechnie za wrażliwe na silne mrozy. Przy dwóch gatunkach rozchodników (S. floriferum "Weihenstephaner Gold" i S. spurium "Album Superbum"), nawadnianie nie miało większego wpływu na ich wzrost i zimowanie.

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P., BATORSKA A. The influence of irrigation system on growth rate and frost resistance of chosen ground cover plants on extensive green roofs. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007