The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit

PIOTR LATOCHA
Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Hardy kiwifruit (Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.) is just beginning to be grown commercially and is produced in Canada, Chile, France, Japan, New Zealand and the USA. This paper summarizes some preliminary work on morphological features and the vitamin C content in vine ripened fruits of popular cultivars of hardy kiwifruit (A. arguta) cultivated in central Poland. The research was conducted in years 2004-2005. Mature plants (7-10 years old) of seven cultivars of A. arguta (Ananasnaja, Geneva, Weiki, Jumbo, 74-49, National Arboretum 7, Miss Green) cultivated in SGGW experimental field in Warsaw, Poland were taken into experiment.

Key words: hardy kiwifruit, Actinidia arguta, vitamin C, chemical composition, sensory analyses, fruit morphology

Streszczenie: Porównanie wybranych cech biologicznych owoców odmian aktinidii ostrolistnej Actinidia arguta. Mrozoodporne gatunki aktinidii zyskały w ostatnich latach coraz większą popularność i w wielu krajach powstają pierwsze plantacje produkcyjne. Aktinidia ostrolistna uprawiana jest obecnie na niewielką skalę w Kanadzie, Chile, Francji, Japonii, Nowej Zelandii czy USA. Ze względu na wysoką mrozoodporność może ona być także uprawiana w naszych warunkach klimatycznych. Niniejsza publikacja podsumowuje dotychczasowe wstępne badania morfologiczne chemiczne (zawartość Wit. C), prowadzone nad najpopularniejszymi obecnie odmianami tego gatunku - Ananasnaja, Geneva, Weiki, Jumbo, 74-49, National Arboretum 7 i Miss Green. Badania prowadzono w latach 2004-2005. Owoce pochodziły z dojrzałych 7-10-letnich krzewów uprawianych na polu doświadczalnym SGGW w Warszawie. Badania morfologiczne prowadzono każdorazowo na 10 losowo wybranych owocach w trzech powtórzeniach. Zawartość witaminy C badano metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej (HPLC). Analizy wykonywano każdorazowo na 100 g owoców w trzech powtórzeniach, w fazie ich dojrzałości konsumpcyjnej. Uzyskane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie wariancji przy użyciu programu StatgraphicsŽ. Grupy jednorodne wyróżniono testem Studenta-Newmana-Keulsa przy poziomie wiarygodności 0,05%. Spośród badanych odmian średnio największe owoce miała odmiana Jumbo (10,74 g), a najmniejsze National Arboretum 7 (6,02 g). Kształt owoców był owalny ("Miss Green", "Weiki", "Ananasnaja", "Jumbo") lub zaokrąglony ("Geneva", "National Arboretum 7", "74-49"). Najwyższą zawartość witaminy C w obu latach miała odmiana "74-49" (średnio 106 mg/100 g świeżej masy), a najniższą "National Arboretum 7" (średnio 5,4 mg/100 g ś.m.).

Please use the following format to cite the selected article:
LATOCHA P. The comparison of some biological features of Actinidia arguta cultivars fruit. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007