Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 28, 2007)

Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings

BEATA FORNAL-PIENIAK1, WOJCIECH KAROL CHYLIŃSKI2
1Department of Environmental Protection, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: In landscapes under high anthropopresure, such as urban industrial zones, plants often establish themselves without human interference not only in the ground but also on abandoned buildings and other structures. Few species can survive such extreme conditions. A survey of spontaneously established plant communities identified eight syntaxa: ruderal communities, xerothermic communities of temperate grasslands, field crops, ruderal area communities and sandy meadows, as well as juvenile tress and shrubs.

Key words: urban ecology, plant cover, plant communities, plant life-forms

Streszczenie: Roślinność spontaniczna na dachach budynków poprzemysłowych. Roślinność jest jednym z podstawowych elementów krajobrazu miejskiego. W środowisku miejskim o dużym wpływie antropopresji rośliny porastają nie tylko powierzchnię ziemi, ale także pojawiają się na dachach nieczynnych, opuszczonych budynków, np. obiektów poprzemysłowych. Celem pracy jest charakterystyka roślinności porastającej betonowe dachy tego typu budynków na przykładzie miasta Warszawy. Badania terenowe przeprowadzono w latach 2004-2005. Wykonano 60 zdjęć fitosocjologicznych na powierzchni 25 m2 według metody Brauna-Blanqueta (15 zdjęć na każdym dachu budynku). Gatunki roślin pogrupowano według systematyki fitosocjologicznej Matuszkiewicza (2001), a klasyfikację form życiowych gatunków wykonano według Raunkiaera (1934) oraz przeprowadzono klasyfikację historyczno-geograficzną gatunków roślin (Richardson i in., 2000). Wyniki badań: wyróżniono gatunki roślin typowe dla obszarów ruderalnych, tj. zbiorowiska porębowe (Epilobietea angustifolii) i zbiorowiska pól uprawnych (Stellarietea mediae), a także rośliny należące do zbiorowisk łęgowych i zarośli dolin rzecznych (Salicetea purpureae), dominują gatunki rodzime - apofity oraz rośliny reprezentujące formy życiowe, tj. fanerofity (jawnopączkowe, o pędach zdrewniałych i półzdrewniałych) i hemikrytofity (naziemnopączkowe).

Please use the following format to cite the selected article:
FORNAL-PIENIAK B., CHYLIŃSKI W. Spontaneous vegetation on roofs of abandoned industrial buildings. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture No 28, 2007