Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 199–203
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat

MONIKA ŁUKASIEWICZ1, MONIKA MICHALCZUK1, ROBERT GŁOGOWSKI1, MAREK BALCERAK2, BARTŁOMIEJ POPCZYK3
1Department of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Animal Nutrition and Feed Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: 30 (15 ♂ and 15 ♀) carcasses of 16-weeksold farmed pheasants were examined for meat properties and the content of fatty acids. All carcasses were dissected and 70g samples of meat tissue were taken from breast and thigh muscles. The thighs of males were significantly greater than those in females, but the perirenal fat depots were larger in females. There was a significant difference in the mass of the heart between sexes. The content of fatty acids differed signifi cantly in male and female muscles. The muscle tissues of males contained more mono- and polyunsaturated but not the saturated fatty acids, than those of female pheasants.

Key words: pheasant, meat efficiency, fatty acids

Streszczenie: Parametry rzeźne i zawartość kwasów tłuszczowych w mięsie bażantów (Phasianus colchicus) pochodzących z hodowli zamkniętej. 30 tuszek pozyskanych od 16-tygodniowych bażantów (15 ♂ i 15 ♀) poddano ocenie pod kątem paramentów rzeźnych oraz oznaczono zawartość kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym. Dokonano dysekcji wszystkich tuszek oraz pobrano próbki (około 70 g) mięśni piersiowych i udowych. Masa mięśni udowych była istotnie wyższa u samców niż u samic, odwrotnie niż masa tłuszczu sadełkowego. Zaznaczyły się istotne różnice w masie serca między płciami. Zawartość kwasów tłuszczowych była istotnie różna u samców niż u samic. Stwierdzono obecność większego stężenia jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych u samców, natomiast więcej nasyconych kwasów tłuszczowych zawierały

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., GŁOGOWSKI R., BALCERAK M., POPCZYK B. Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 199–203

Authors’ address:
Monika Łukasiewicz, Monika Michalczuk, Robert Głogowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

Marek Balcerak
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

Bartłomiej Popczyk
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., GŁOGOWSKI R., BALCERAK M., POPCZYK B. Carcass efficiency and fatty acid content of farmed pheasants (Phasianus colchicus) meat