Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 189–197
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens

ŻANETA ZDANOWSKA-SĄSIADEK1, OLGA SŁOWIKOWSKA1, MONIKA MICHALCZUK1, JULITA GAJEWSKA2, MARCIN KORCZYŃSKI3
1Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Science – SGGW
2Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Science – SGGW
3Evialis Polska Sp. z o.o.

Abstract: The experiment was conducted with 38,000 ROSS 308 chickens kept in two buildings of a poultry production farm. The chickens from the experimental group were receiving and addition of a herbal preparation Prisma Jet to a feed mixture. On day 42, the chickens were slaughtered and samples of their intestines were collected for microflora composition analyses and these of meat for qualitative analyses. Determinations were carried out for the counts of lactic acid bacilli Lactobacillus spp., bacteria of the family Enterobacteriaceae sp., mesophilic heterotrophs as well as yeast and filamentous fungi in digesta of the small intestine and blind gut (cecum) of the chickens. In turn, breast and leg muscles were determined for the chemical composition, physicochemical properties and fatty acid profile in the intramuscular and abdominal fat. The study demonstrated that the Prisma Jet preparation evoked a decrease in the total bacterial count in the small intestine and an increase in the count of beneficial intestinal microflora in the cecum. The preparation was also shown to improve meat quality, which was indicated by more favorable physicochemical parameters and fatty acid profile.

Key words: broiler chickens, phytobiotics, intestinal microflora, meat quality

Streszczenie: Wpływ ziołowego preparatu Prisma Jet na skład mikroflory jelit i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Badania przeprowadzono na 38 000 kurczętach ROSS 308 utrzymywanych w dwóch budynkach na fermie produkcyjnej. Kurczęta z grupy doświadczalnej otrzymywały w paszy dodatek ziołowego preparatu Prisma Jet w paszy. W 42 dniu kurczęta ubito i pobrano próby jelit do zbadania składu mikroflory oraz mięsa do analiz jakościowych. Oznaczono liczebność pałeczek kwasu mlekowego Lactobacillus spp., bakterii z rodziny Enterobacteriaceae sp., grupy mezofilnych heterotroficznych bakterii oraz drożdży i grzybów strzępkowych w treści jelita cienkiego i ślepego kurcząt. W mięśniach piersiowych i nóg określono skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne oraz profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym i sadełkowym. Stwierdzono, że preparat Prisma Jet spowodował spadek ogólnej liczebności bakterii w jelicie cienkim i wzrost liczebności pożytecznych bakterii jelitowych w jelicie ślepym. Wykazano również wpływ preparatu na poprawę jakości mięsa – korzystniejsze wskaźniki fizykochemiczne i profil kwasów tłuszczowych.

Please use the following format to cite the selected article:
ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż., SŁOWIKOWSKA O., MICHALCZUK M., GAJEWSKA J., KORCZYŃSKI M. Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 189–197

Authors’ address:
Żaneta Zdanowska-Sąsiadek, Olga Słowikowska, Monika Michalczuk
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
Ciszewskiego 8
02–786 Warszawa, Poland
e-mail: zaneta_zdanowska_sasiadek@sggw.pl

Julita Gajewska
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów – SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa, Poland

Marcin Korczyński
EVIALIS Polska Sp. z o.o.
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa, Poland

ZDANOWSKA-SĄSIADEK Ż., SŁOWIKOWSKA O., MICHALCZUK M., GAJEWSKA J., KORCZYŃSKI M. Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens