Indicatory wool production of Żelaźnieńska strain of Polish Lowland Sheep maintained in semi-open shed and barn

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 173–179
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Indicatory wool production of Żelaźnieńska strain of Polish Lowland Sheep maintained in semi-open shed and barn

AURELIA RADZIK-RANT, EWA KUŹNICKA, WITOLD RANT
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: The aim of this study was determination of sheep maintenance in semi-open shed on indicatory wool production. During 5 months period (September–January) one group of ewes was kept in shelter (10 animals) while the second in barn (10 animals). Wool samples, two from each ewe, were taken before shearing out of earlier prepared area (10 × 10 cm) on the left mid side. One sample from area of 4 cm2 has been used to determine indicatory wool production, the second one to assay fibre length and thickness. The statistical differences in indicatory greasy and clean wool production has not been found between investigated groups. Although, the tendency to about 11% greater clean wool production has been observed in ewes kept in shelter, while these from barn produced 8% more of greasy wool. The wool from sheep kept in shelter was less than 1 μm thicker and about 8% longer and resulted in higher amount of clean wool. Higher greasy wool production in the group of ewes from barn was caused by higher, but not confirmed statistically, amount of other fleece components (sweat, fat, water, vegetable matter). The results of investigations showed tendency to higher clean wool production in ewes maintained in semi-open shed.

Key words: sheep, semi-open shed, indicatory wool production

Streszczenie: Wskaźnikowa produkcja wełny u maciorek nizinnych odmiany żelaźnieńskiej utrzymywanych w różnych pomieszczeniach. Celem niniejszych badań było określenie wpływu utrzymywania owiec w pomieszczeniach półotwartych na wskaźnikową produkcję wełny. Przez okres ok. 5 miesięcy (wrzesień–styczeń) maciorki utrzymywane były w wiacie i w owczarni, po 10 zwierząt w każdej grupie. Próby wełny, po dwie od każdej maciorki, pobrano przed strzyżą z wcześniej przygotowanego miejsca (10 × 10 cm) na lewym boku. Jedna próba z powierzchni 4 cm2 posłużyła do określenia wskaźnikowej produkcji wełny, druga do oznaczenia grubości i długości. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic odnośnie wskaźnikowej produkcji wełny potnej i czystej pomiędzy badanymi grupami owiec. Aczkolwiek zaobserwowano tendencję do większej o ok. 11% produkcji czystego włókna u maciorek utrzymywanych pod wiatą, natomiast maciorki w owczarni produkowały o 8% więcej wełny potnej. Owce w wiacie posiadały wełnę niespełna o 1 μm grubszą i o ok. 8% dłuższą, co w rezultacie dało wyższą ilość czystego włókna. Zwiększona produkcja wełny potnej w grupie maciorek z owczarni spowodowana była większym, chociaż niepotwierdzonym statystycznie, udziałem pozostałych składników runa (potu, tłuszczu, wody i zanieczyszczeń). Przeprowadzone badania wskazują na tendencję do lepszej produkcji czystego włókna u owiec utrzymywanych w pomieszczeniach półotwartych.

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., KUŹNICKA E., RANT W. Indicatory wool production of Żelaźnieńska strain of Polish Lowland Sheep maintained in semi-open shed and barn. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 173–179

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
RADZIK-RANT A., KUŹNICKA E., RANT W. Indicatory wool production of Żelaźnieńska strain of Polish Lowland Sheep maintained in semi-open shed and barn