The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 163–172
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The chemical composition and fatty acid profile in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino

AURELIA RADZIK-RANT1, AGNIESZKA ROZBICKA-WIECZOREK1,2, MARIAN CZAUDERNA2, WITOLD RANT1, BEATA KUCZYŃSKA1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
2Polish Academy of Sciences, The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition

Abstract: The chemical composition and fatty acid profile of milk of Polish Mountain Sheep (PMS) and Polish Merino (PM) were investigated. The study was carried out on 20 suckling PMS ewes from the flock of Podhale region and on 20 PM ewes from the flock located in central part of Poland. The animals were fed winter diet. The milk samples have been collected from ewes at the age of 3–4 years and in the 4th week of lactation. Milk chemical composition of PMS and PM ewes was similar. The differences in fatty acids profile in both tested breeds have been observed. In milk of PMS the portion of medium chain fatty acids (MCFA) was higher (P ≤ 0.01) than PM ewes. In the group of long chain fatty acids (LCFA), the C18:0, C18:1 c7 (P ≤ 0.01), C18:1 c9 (P ≤ 0.05) content was higher for PM, but C18:3, C20:4, C20:3, C20:5 and C22:5 portion (P ≤ 0.01) was greater for PMS. The milk of Polish Mountain Sheep was characterized by higher proportion of PUFA n-3, lower n-6/n-3 ratio (P ≤ 0.01) as well as higher content (P ≤ 0.01) of conjugated linoleic acid c9, t11.

Key words: sheep, milk, chemical composition, fatty acids

Streszczenie: Skład chemiczny i profilkwasów tłuszczowych w mleku polskiej owcy górskiej i merynosa polskiego. Oznaczano skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w mleku polskiej owcy górskiej (POG) i merynosa polskiego (MP). Badania prowadzono na 20 karmiących maciorkach POG, pochodzących ze stada w rejonie Podhala, i 20 maciorkach MP z Polski centralnej. Próby mleka pobierano od maciorek w wieku 3–4 lat, w czwartym tygodniu laktacji. Był to okres żywienia zimowego. Skład chemiczny mleka POG i MP kształtował się na podobnym poziomie. U obu badanych ras obserwowano różnice w profilu kwasów tłuszczowych. W mleku POG udział kwasów tłuszczowych średniołańcuchowych (MCFA) był większy (P ≤ 0,01) niż u maciorek MP. W grupie długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA), zawartość kwasów C18:0, C18:1 c7 (P ≤ 0,01), C18:1 c9 (P ≤ 0,05) była większa u MP, ale udział C18:3, C20:4, C20:3, C20:5 i C22:5 (P ≤ 0,01) był większy u POG. Mleko polskiej owcy górskiej charakteryzowało się większym udziałem PUFA n-3, niższym stosunkiem n-6/n-3 (P ≤ 0,01), jak również większą zawartością skoniugowanego kwasu linolowego c9, t11.

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., ROZBICKA-WIECZOREK A., CZAUDERNA M., RANT W., KUCZYŃSKA B. The chemical composition and fatty acid profi le in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 163–172

Authors’ address:
Aurelia Radzik-Rant, Agnieszka Rozbicka--Wieczorek, Witold Rant, Beata Kuczyńska
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

Agnieszka Rozbicka-Wieczorek, Marian Czauderna
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii
Nauk w Jabłonnie
ul. Instytucka 3
05-110 Jabłonna, Poland

RADZIK-RANT A., ROZBICKA-WIECZOREK A., CZAUDERNA M., RANT W., KUCZYŃSKA B. The chemical composition and fatty acid profi le in milk of Polish Mountain Sheep and Polish Merino