The coat characteristic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 155–161
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The coat characteristic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden

AURELIA RADZIK-RANT, DOROTA MAKOWIECKA, WITOLD RANT, AGNIESZKA ROZBICKA-WIECZOREK
Departament od Sheep and Goat Breeding, Warsaw University of Life Scence – SGGW

Abstract: The investigation concerned the analysis of chosen coat features of yak maintained in totally different environment than they naturally exists. The study has been carried out on all adult yak individuals (4 females and 4 males) kept in Gdańsk zoological garden The coat samples have been taken in autumn form middle of the left side of animal to determine the proportion of hair fractions, length and fibre thickness within fraction, fibre surface features and cross section. The fractions were separated based on the length of the fibre within sample. Proportion of fraction was calculated from the fibre number within it. Fibre diameter of each fraction has been measured using microprojection method. The fraction length was determinated measuring fibre bunches with accuracy to 0.5 cm. The scales on the fibre surface as well as shape of cross-section were observed using scanning microscope. Two fi bre fractions were determinated: coarse hair (25%) and mid-type fibres (75%). The down fibres has not been found. The diameter of coarse hair and mid-type fraction averaged out 58.21 μm and 36.52 μm respectively. The coarse hair thickness in males was greater than in females (P < 0.01). Fibres belonging to mid-type fraction were characterized by clear scales and more regular, circular shape. In coarse hair disappearance of scales, medullation and eliptical cross section has been recorded. The coarse hair fraction was much longer than mid-type fibres (P ≤ 0.01). There was not statistical difference in fraction length depending on sex of animals.

Key words: yak, environment, coarse hair, midtype fibres, fibre thickness, fibre length

Streszczenie: Charakterystyka okrywy włosowej jaków utrzymywanych w warunkach gdańskiego ogrodu zoologicznego. Badania dotyczyły analizy wybranych cech okrywy włosowej jaków utrzymywanych w środowisku zupełnie odmiennym od naturalnych warunków ich bytowania. Badaniami objęto wszystkie osobniki dorosłe (4 samice i 4 samce) stada jaków utrzymywanych w gdańskim ZOO. Próby okrywy pobrano jesienią ze środka boku. Posłużyły one do określenia udziału frakcji włosów, grubości i długości w obrębie frakcji oraz cech powierzchni włosów i ich przekrojów. Frakcje włókien wydzielono na podstawie różnic w długości. Udział frakcji wyznaczono z ilości włókien w jej obrębie. Grubość włókien określono metodą mikroprojekcyjną. Długość frakcji mierzono z dokładnością do 0,5 cm. Powierzchnię włosów oraz przekroje poprzeczne analizowano na podstawie obrazów ze skaningowego mikroskopu elektronowego. Wyodrębniono dwie frakcje włosów: zewnętrzną (25%) i pośrednią (75%). W okrywie badanych jaków nie znaleziono frakcji puchowej. Grubość frakcji zewnętrznej i pośredniej wynosiła odpowiednio 58,21 i 36,52. Zarejestrowano różnice w grubości frakcji zewnętrznej (P < 0,01) pomiędzy samcami i samicami. Włókna frakcji pośredniej charakteryzowały się wyraźnym ołuskowaniem i bardziej regularnymi przekrojami poprzecznymi. We włóknach grubych zarejestrowano zanik ołuskowania i występowanie rdzenia, a przekrój poprzeczny był eliptyczny. Włókna frakcji zewnętrznej były znacznie dłuższe niż frakcji pośredniej. Nie stwierdzono istotnych różnic długości włókien w obrębie frakcji pomiędzy samicami i samcami.

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., MAKOWIECKA D., RANT W., ROZBICKA-WIECZOREK A. The coat characteristic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 155–161

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
RADZIK-RANT A., MAKOWIECKA D., RANT W., ROZBICKA-WIECZOREK A. The coat characteristic of yak maintained in conditions of the Gdańsk zoological garden