Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 143–147
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows

TOMASZ PRZYSUCHA, HENRYK GRODZKI, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, JAN SLÓSARZ
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the study was to calculate the correlation between body condition score (BCS) and musculature score of Limousine cows. All the correlation coefficients of BCS measured in the particular body parts were high (from 0.742 to 0.884) and statistically signifi cant (P ≤ 0.01). All the above mentioned coefficients examined on the front of neck appearance were not signifi cant in comparison to those examined on the other parts of body. The dependence between BCS in the particular parts of body (except front of the neck) and the final BCS result was proved (P ≤ 0.01). The highest correlation coefficient (r = 0.920) was fund for the final BCS examined in the ischiadic tubers. All of the obtained correlation coefficients between cow BCS and cow muscularity were high (p ≤ 0.01). The highest correlation coefficient (r = 0.631) between BCS and the final musculature score was noticed for BCS measured at the ischiadic tubers. All of the obtained correlation coefficients between the particular notes for cow musculature were high and statistically significant (p ≤ 0.01). The highest correlation (r = 0.967) was observed between rump profile and the final musculature grade.

Key words: beef cattle, BCS, musculature score

Streszczenie: Porównanie wyników oceny kondycji (BCS) i oceny stopnia umięśnienia krów rasy Limousin. Celem pracy było określenie korelacji między wynikami oceny kondycji a wynikami oceny stopnia umięśnienia krów mięsnej rasy limousin. Wszystkie współczynniki korelacji między ocenami kondycji mierzonej w różnych partiach ciała były wysokie (od 0,742 do 0,884) i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Wszystkie współczynniki korelacji między oceną kondycji określanej wyglądem podgardla, a określanej na podstawie innych partii ciała, były bliskie zeru i nieistotne. Stwierdzono istotną (p ≤ 0,01) zależność między ocenami kondycji w poszczególnych partiach ciała (poza podgardlem) a ostateczną (zbiorczą) oceną kondycji krowy. Najwyższy współczynnik korelacji z oceną ostateczną kondycji (r = 0,920) odnotowano dla kondycji ocenianej w guzach kulszowych. Wszystkie współczynniki korelacji między kondycją krowy ocenianą w różnych partiach ciała a stopniem umięśnienia krowy ocenianym na podstawie wypukłości barku, szerokości lędźwi, wypukłości i profilu uda oraz wypukłości zadu były wysokie i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Najwyższy współczynnik korelacji między oceną kondycji a ostateczną oceną stopnia umięśnienia odnotowano dla kondycji ocenianej w guzach kulszowych (r = 0,631). Wszystkie współczynniki korelacji między szczegółowymi ocenami stopnia umięśnienia krowy były wysokie i statystycznie istotne (p ≤ 0,01). Najwyższą korelację z ostateczną oceną stopnia umięśnienia miała ocena profilu uda (r = 0,967).

Please use the following format to cite the selected article:
PRZYSUCHA T., GRODZKI H., GOŁĘBIEWSKI M., SLÓSARZ J. Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 143–147

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: tomasz_przysucha@sggw.pl
PRZYSUCHA T., GRODZKI H., GOŁĘBIEWSKI M., SLÓSARZ J. Comparison of body condition score (BCS) and muscularity level results of Limousine cows