Effect of the initial body weight of Ross 308 chicken broilers on the rate of growth

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 121–125
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Effect of the initial body weight of Ross 308 chicken broilers on the rate of growth

MONIKA MICHALCZUK, MAŁGORZATA STĘPIŃSKA, MONIKA ŁUKASIEWICZ
Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The results of broilers’ rearing are greatly dependent on the quality of chicks which is affected by age and health state of reproduction stock, weight of hatching egg and body weight of the hatched chicks. The aim of the conducted experiment was to compare the effect of body weight of the chicks on their first day of life on the growth rate of chickens and their body weight on 42 day of rearing. The studies were conducted on 728 Ross 308 chicks. The birds were kept on a litter, in compartment, being at random divided into 8 cubicles. One-day chicks were marked with chick marks. The birds were individually weighed each week, i.e. on 1, 8, 15, 22, 29, 36 and 42 day of life. For statistical calculations, the collected data were divided into three groups, 91 pcs in each group. Body weight of one-day chick was taken as criterion: group 1 – lower than, or equal to 39 g; group 2 – within interval of 40–42 g; group 3 – higher than 42 g. On the ground of the conducted studies it may be concluded that Ross 308 chicken broilers with body weight higher than 40 g should be selected for rearing because smaller chicks, in spite of the highest growth rate, reach lower body weight on 42 day of life as compared to heavier chickens.

Key words: Ross 308 broilers, body weight, growth rate

Streszczenie: Wpływ początkowej masy ciała kurcząt brojlerów kurzych Ross 308 na tempo wzrostu. Wyniki odchowu brojlerów w dużej mierze zależą od jakości piskląt, na którą mają wpływ: wiek i stan zdrowotny stada reprodukcyjnego, masa jaja wylęgowego oraz masa ciała wyklutych piskląt. Celem przeprowadzonego doświadczenia było porównanie wpływu masy ciała piskląt w pierwszym dniu życia na tempo wzrostu kurcząt oraz ich masę ciała w 42 dniu odchowu. Badania przeprowadzono na 728 kurczętach Ross 308. Ptaki utrzymywano na ściółce, w pomieszczeniu podzielonym losowo na 8 przedziałów. Jednodniowe pisklęta zaznaczono znaczkami pisklęcymi. Kurczęta były co tydzień indywidualnie ważone, tj. w 1, 8, 15, 22, 29, 36 i 42 dniu życia. Do obliczeń statystycznych zebrane dane podzielono na trzy grupy, liczące po 91 sztuk. Jako kryterium podziału przyjęto masę ciała jednodniowego pisklęcia: grupa 1 – niższa lub równa 39 g; grupa 2 – w przedziale od 40 do 42 g; grupa 3 – większa niż 42 g. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że do odchowu kurcząt brojlerów Ross 308 należy wybierać pisklęta o masie ciała większej niż 40 g, ponieważ mniejsze pisklęta, mimo najszybszego tempa wzrostu, osiągają niższą masę ciała w 42. dniu w porównaniu z pisklętami cięższymi (o 57 g).

Please use the following format to cite the selected article:
MICHALCZUK M., STĘPIŃSKA M., ŁUKASIEWICZ M. Effect of the initial body weight of Ross 308 chicken broilers on the rate of growth. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 121–125

Authors’ address:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl
MICHALCZUK M., STĘPIŃSKA M., ŁUKASIEWICZ M. Effect of the initial body weight of Ross 308 chicken broilers on the rate of growth