The influence of nests usage on mason bee (Osmia rufa L.) survival

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 115–119
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The influence of nests usage on mason bee (Osmia rufa L.) survival

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, BARBARA ZAJDEL, ALEKSANDRA BOCZKOWSKA
Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The research was performed at Apiculture Division of Warsaw University of Life Sciences – SGGW in 2004–2006. Main observations were carried in February and in March 2006. The aim of this study was to present the differences in mason bee (Osmia rufa L.) survival resulting from the nests usage. After opening all the tubes it was found that in annual nest quite healthy cocoons was 1618 (21%) and the loss of 6208 (79%). In the biennial nest profit was only 157 cocoons (2.5%) and the loss of up to 6075 cocoons (97.5%). Taking into account the number of healthy cocoons (profit) as well as representing a loss in both types of nests it can be noted that in the annual nest it could received more than 15 cocoons from the female. However, in the biennial nest, which can be expected more numerous population, it was achieved in one year only 11 cocoons from the female.

Key words: mason bees, Osmia rufa L., cocoons, nests

Streszczenie: Wpływ sposobu użytkowania gniazd na przeżywalność murarki ogrodowej (Osmia rufa L). Pracę wykonano w Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW w Warszawie w latach 2004–2006. Główne obserwacje prowadzono w lutym i marcu roku 2006. Celem pracy było przedstawienie różnic w przeżywalności murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) wynikającej ze sposobu użytkowania gniazd. Po otwarciu wszystkich badanych rurek stwierdzono, że w gnieździe jednorocznym kokonów całkiem zdrowych było 1618 sztuk (21%), a strata wynosiła 6208 sztuk (79%). W gnieździe dwuletnim zysk wynosił jedynie 157 kokonów (2,5%), a strata aż 6075 sztuk (97,5%). Na stratę składały się komórki puste, kokony chore i spleśniałe, uszkodzone mechanicznie oraz martwe larwy murarki. Biorąc pod uwagę liczbę kokonów zdrowych (zysk), jak i stanowiących stratę w obu typach gniazd, zauważyć można, że w gnieździe jednorocznym można było uzyskać wiecej niż 15 sztuk kokonów od jednej samicy. Natomiast w gnieździe dwuletnim, w którym spodziewać się można liczniejszej populacji, uzyskano zaledwie 11 kokonów od samicy w jednym roku.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B., ZAJDEL B., BOCZKOWSKA A. The influence of nests usage on mason bee (Osmia rufa L.) survival. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 115–119

Authors’ address:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych – SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl

MADRAS-MAJEWSKA B., ZAJDEL B., BOCZKOWSKA A. The influence of nests usage on mason bee (Osmia rufa L.) survival