The survival and the awaking time of the worker bees after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different oxygen and nitrogen concentration

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 109–113
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The survival and the awaking time of the worker bees after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different oxygen and nitrogen concentration

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, ZBIGNIEW KAMIŃSKI, BARBARA ZAJDEL
Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The experiment was performed at the Apiculture Division of Warsaw University of Life Sciences in 2009. The aim of this study was to investigate the bees awaking time and to check their survival rate during their waking up with the application of gas mixtures of different concentration of oxygen and nitrogen. In the experiment were examined 2000 worker bees (Apis mellifera L.). All bees were subjected anesthesia with carbon dioxide and awaken by air containing various proportions of oxygen and nitrogen. 241 bees were divided into 5 groups. The control group was awaken from anesthesia with the carbon dioxide in the atmospheric air. Experimental group were awaken in the air containing 50% of O2 and 50% of N2, 40% of O2 and 60% of N2, 30% of O2 and 70% of N2, 15% of O2 and 85% of N2. There was no repeatability of results between all examined groups in the first abdominal movements, individual walking bees and in all the bees awaking. Survival rate of groups of bees awaken in a mixture of 40% oxygen and 60% nitrogen was significantly higher in comparison to other groups. This experience was a prelude to further research on queen bees in order to accelerate the awakening from carbon dioxide anesthesia during insemination, and accelerate lying eggs.

Key words: honey bee, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, survival rate

Streszczenie: Przeżywalność i czas wybudzania pszczół robotnic po anastezji dwutlenkiem węgla i traktowanych mieszaniną gazową o różnych stężeniach tlenu i azotu. Doświadczenie zostało wykonane w Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW w 2009 roku. Celem pracy było zbadanie czasu wybudzania się pszczół oraz sprawdzenie ich przeżywalności po zastosowaniu różnych mieszanin gazów tlenu i azotu do ich wybudzania. W doświadczeniu zbadano 2000 pszczół robotnic (Apis mellifera L.). Wszystkie pszczoły poddane narkozie z dwutlenku węgla były wybudzane w powietrzu zawierającym różne proporcje tlenu i azotu. Stworzono 5 grup. Grupa kontrolna wybudzana była z narkozy dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym. Grupy doświadczalne wybudzane były w powietrzu zawierającym 50% O2 i 50% N2, 40% O2 i 60% N2, 30% O2 i 70% N2, 15% O2 i 85% N2. Nie stwierdzono powtarzalności wyników pomiędzy wszystkim badanymi grupami w zakresie pierwszych ruchów odwłokowych, pojedynczych chodzących osobników oraz wybudzenia się wszystkich pszczół. Przeżywalność grupy pszczół wybudzanej w mieszaninie 40% tlenu i 60% azotu była istotnie wyższa w porównaniu z pozostałymi grupami. Niniejsze doświadczenie było wstępem do dalszych badań, prowadzonych na matkach, w celu przyspieszenia wybudzania z narkozy dwutlenku węgla w czasie inseminacji oraz przyspieszenia ich czerwienia.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B., KAMIŃSKI Z., ZAJDEL B. The survival and the awaking time of the worker bees after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different oxygen and nitrogen concentration. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 109–113

Authors’ address:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
– SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl
MADRAS-MAJEWSKA B., KAMIŃSKI Z., ZAJDEL B. The survival and the awaking time of the worker bees after carbon dioxide anesthesia and gas treatment with different oxygen and nitrogen concentration