Section analysis of after born mason bee (Osmia rufa L.) material

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 103–108
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Section analysis of after born mason bee (Osmia rufa L.) material

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, BARBARA ZAJDEL, MAGDALENA GRYGO
Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Experiment was performed at Apiculture Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW in 2005/2006 season. The aim of this study was to analyze the quality of mason bee pupae (Osmia rufa L.) originating from annual and biennial slots. Obtained cocoons were classified. Cocoons were divided into groups of healthy cocoons, empty cocoons, broken and infected. It was also examined and identified the presence of parasites praying on the mason bee cocoons. Research shows that in twoyear old slots is more than 10 times less healthy cocoons and three times more damaged cocoons in comparison to the annual sockets. Species diversity of parasites in the biennial nests is wider than in the annuals. In annual material it was found only one parasite belonging to the species Cacoxenus indagator whereas biennial material contained species: Cacoxenus indagator, Giraudiella inclusa, Trichodes apiarius and Sapyga quiquepunctata. Research shows that the mason bee slots should be used once. Repeated use of slots increases the degree of infestation with parasites which reduces reproductive performance.

Key words: cocoons, mason bees, Osmia rufa L., nest parasites

Streszczenie: Analiza sekcyjna materiału powylęgowego pszczoły murarki ogrodowej (Osmia rufa L.). Doświadczenie wykonano w Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW w Warszawie, w sezonie 2005/2006. Celem pracy było dokonanie analizy jakości poczwarek murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) pochodzących z gniazd jednorocznych i dwuletnich. Uzyskane kokony poddano klasyfikacji. Wyróżniono grupy kokonów zdrowych, pustych, uszkodzonych i chorych. Zbadano i określono również obecność pasożytów na kokonach murarki. Z badań wynika, że w gniazdach dwuletnich jest ponad 10 razy mniej zdrowych kokonów i 3 razy więcej kokonów uszkodzonych, w porównaniu z gniazdami jednorocznymi. Zróżnicowanie gatunkowe pasożytów w gniazdach dwuletnich jest większe niż w jednorocznych. W materiale jednorocznym stwierdzono jedynie obecność pasożyta należącego do gatunku Cacoxenus indagator, natomiast w materiale dwuletnim stwierdzono obecność czterech gatunków pasożytów: Cacoxenus indagator, Gaudiella inclesa, Trichodes apiarius L. i Sapyga quiquepunctata. Fab. Badania dowodzą, że gniazda dla murarki ogrodowej powinny być wykorzystywane jednokrotnie. Wielokrotne wykorzystywanie gniazd zwiększa stopień zarażenia pasożytami, co wpływa na obniżenie wyników reprodukcyjnych.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B., ZAJDEL B., GRYGO M. Section analysis of after born mason bee (Osmia rufa L.) material. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 103–108

Authors’ address:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych – SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: beata_madras_majewska@sggw.pl
MADRAS-MAJEWSKA B., ZAJDEL B., GRYGO M. Section analysis of after born mason bee (Osmia rufa L.) material