The assessment of fattening value of White-head Synthetic Line lambs kept in Ciosny farm in Łódź province

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 87–92
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The assessment of fattening value of White-head Synthetic Line lambs kept in Ciosny farm in Łódź province

EWA KUŹNICKA, EWELINA KOŁODZIEJSKA
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Science – SGGW

Abstract: The observation was carried out on 277 lambs born and reared on private farm Ciosny during 6 successive years. The infl uence of sex, birth type, and ewe’s lambing number on birth weight, body weight at 28th, 56th and 70th day of life was evaluated. The ram lambs obtained higher daily gains in comparison with ewe lambs. The lack of differences on daily gains between singles and twins in 28th day of life suggested good milk performance of theirs mothers. The highly statistically lightest birth weight was delivered by first time lambing ewe. Obtained results confi rmed good fattening performance of ram lambs as well as ewe lambs of White-head Synthetic Line.

Key words: sheep, synthetic line, fattening

Streszczenie: Ocena przydatności do tuczu jagniąt białogłowej linii mięsnej utrzymywanej w gospodarstwie Ciosny w województwie łódzkim. Na podstawie dokumentacji hodowlanej dokonano oceny użytkowości mięsnej 277 jagniąt urodzonych i odchowywanych w prywatnym gospodarstwie, w sześciu kolejnych latach. Przy użyciu pakietu statystycznego SPSS wersja 12.0 zostały oszacowane następujące parametry: masa ciała przy urodzeniu oraz w 28, 56 i 70 dniu życia jagniąt, wpływ płci, typu urodzenia, numeru wykotu matki i roku wykotu na tempo wzrostu jagniąt. Stwierdzono, że jagnięta tryczki uzyskały istotnie wyższe przyrosty dzienne oraz masę ciała w porównaniu z jagniętami maciorkami. Brak różnic w przyrostach dziennych między jedynakami i bliźniętami w okresie od urodzenia do 28 dnia wskazuje na dobrą mleczność matek. Wysoko istotnie niższą masę ciała jagniąt zanotowano u pierwiastek. Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność do tuczu jagniąt białogłowej linii syntetycznej zarówno tryczków, jak i maciorek.

Please use the following format to cite the selected article:
KUŹNICKA E., KOŁODZIEJSKA E. The assessment of fattening value of White-head Synthetic Line lambs kept in Ciosny farm in Łódź province. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 87–92

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

KUŹNICKA E., KOŁODZIEJSKA E. The assessment of fattening value of White-head Synthetic Line lambs kept in Ciosny farm in Łódź province