Human – animal relations: the case of two primate species kept at Warsaw Zoo

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 53–59
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Human – animal relations: the case of two primate species kept at Warsaw Zoo

TADEUSZ KALETA, BEATA MIELCZARCZYK
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In this work authors tried to compare in visitors of Warsaw Zoo attraction of two primate species: the tufted capuchin monkey (Cebus paella) and the hamadryas baboon (Papio hamadryas). The other aim was to estimate the effect of visitors on animal activity. Number, sex and age of visitors was determined. Special scales to measure the whole monkey group activity were also elaborated. The exhibit of hamadryas baboon attracted more visitors than capuchin monkey and greater number of behaviour acts directed to animals was also recorded there. Pointing at animals and laughter turned out to be the most frequent behaviour types of visitors. The sex of visitors had more pronounced effect on the their behaviour that an age. The effect of visitor number on the activity of whole group of monkeys was signifi cant in both primates. This study should be supplemented by the detailed observation of primate behaviour.

Key words: Zoo, visitors, behaviour, hamadryas baboon, tufted capuchin monkey

Streszczenie: Relecje ludzie – zwierzęta: przypadek dwóch naczelnych gatunków. W pracy autorzy starali się porównać popularność u zwiedzających dwóch gatunków naczelnych w ZOO Warszawa: kapucynki czubatej (Cebus paella) i pawiana płaszczowego (Papio hamadryas). Innym celem było oszacowanie wpływu liczby zwiedzających na aktywność zwierząt. Określano liczbę, płeć i wiek zwiedzających. Opracowano także skalę do mierzenia aktywności całej grupy małp. Wybieg pawianów płaszczowych przyciągał więcej widzów, niż ekspozycja kapucynek i odnotowano tam również większą liczbę zachowań zwiedzających, kierowanych do zwierząt. Wskazywanie ręką na zwierzęta i śmiech okazały się być najczęściej występującymi zachowaniami zwiedzających. Płeć zwiedzających miała większy wpływ na ich zachowanie się niż wiek. Wpływ liczby zwiedzających na aktywność całej grupy małp był istotny u obu gatunków naczelnych. Badanie to powinno być uzupełnione szczegółowymi obserwacjami zachowania się zwierząt.

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA T., MIELCZARCZYK B. Human – animal relations: the case of two primate species kept at Warsaw Zoo. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 53–59

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

KALETA T., MIELCZARCZYK B. Human – animal relations: the case of two primate species kept at Warsaw Zoo