Ecological and hydrological aspects of small river catchment management in Nature 2000 site

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 45–51
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Ecological and hydrological aspects of small river catchment management in Nature 2000 site

KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI1, LESZEK HEJDUK2
1Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department Hydraulic Engineering and Environmental Restoration, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: ‘Water Framework Directive’ stresses the maintaining of good ecological status of water ecosystems as well as holistic approach to water resources management. The aim of the study was to determine the possibilities of joint management measures of ecological and hydrological management of two small lowland river catchments: Zagożdżonka and Zwoleńka rivers, located in central Poland. Both are natural rivers, with lots of meanders and abounding biodiversity of extensive agriculture and forest areas. The field investigations were carried out to describe the habitat preferences of amphibians in two analyzed river catchments and to record the hydrological values of the catchments. During considered period the hydrological condition were above average (more wet) in a sense of rainfall and runoff. During the whole observation period nine amphibian species were recorded: Rana esculenta complex, R. temporaria, R. arvalis, Bufo bufo, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Triturus vulgaris, Bombina bombina and Triturus cristatus. The most important species occurring in investigated catchments, listed in II Annex to Habitat Directive that require protection inside Natura 2000 sites are Triturus cristatus and Bombina bombina.

Key words: amphibians, catchment management, Zwoleńka River, Zagożdżonka River

Streszczenie: Ekologiczne i hydrologiczne aspekty gospodarowania w małej zlewni na obszarze Natura 2000. W pracy przedstawiono wyniki badań dla dwóch zlewni (Zagożdżonki i Zwoleńki) o dominującym rolniczym zagospodarowaniu, w granicach których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Przeprowadzono badania występowania różnych gatunków płazów w latach 2009 i 2010. Ta grupa zwierząt, ze względu na dwustopniowe cykle życia, potrzebuje dwóch rodzajów siedlisk – wodnego i lądowego, więc zagrożenia dla tych siedlisk mogą mieć wpływ na ich populacji. Dodatkowo, na podstawie badań hydrologicznych, ustalono okresy, których warunki hydrologiczne mogą mieć wpływ na cykl życiowy płazów. Praca jest wynikiem połączenia badań ekologicznych i hydrologicznych dla uzyskania wspólnych działań gospodarowania zlewniami w aspekcie ekologicznym.

Please use the following format to cite the selected article:
KLIMASZEWSKI K., HEJDUK L. Ecological and hydrological aspects of small river catchment management in Nature 2000 site. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 45–51

Authors’ addresses:
Krzysztof Klimaszewski
Zakład Zoologii
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

Leszek Hejduk
Zakład Inżynierii Rzecznej
Katedra Inżynierii Wodnej
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – SGGW
ul. Nowoursynowska 159
02-787 Warszawa, Poland

KLIMASZEWSKI K., HEJDUK L. Ecological and hydrological aspects of small river catchment management in Nature 2000 site