Utilization of the selected microsatellite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 27–34
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

Utilization of the selected microsatellite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed

JOANNA GRUSZCZYŃSKA1, MONIKA ŁUKASIEWICZ2, BEATA GRZEGRZÓŁKA1
1Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Section of Poultry Breeding, Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The parental flock initially included 2 cocks and 9 hens, that originated from different breeding farms, and then the following F1 generation included 42 birds (15 hens and 27 cocks). The experimental flock of Ayam Cemani breed was bred at the Poultry Farm of the University of Life Sciences in Wilanów-Obory. Owing to the specific character of the experiment, the following microsatellite sequences were selected based on literature data: MCW0145, MCW0184, MCW0210, LEI0071, and ADL0306, all being linked with the body weight of hens (Atzmon et al., 1998; Atzmon et al., 2008; Weissmann et al., 1998; Tatsuda and Fujinaka, 2001). The earlier investigations demonstrated that the microsatellite sequences investigated in chicken of the Ayam Cemani breed were polymorphic (Gruszczyńska and Łukasiewicz, 2010). Results of molecular analyses enabled determining the genetic distance between all pairs of birds in the flock. It was demonstrated that the chosen microsatellite sequences might be successfully used as genetic markers in the tests concerning chicken origin. The method involving the use of microsatellite sequences in order to determine the genetic distance and then to optimize the mating plan turned out to be successful, for in the experimental flock the hatchability from set eggs increased to a highly significant extent from 50.1% to 74.1%.

Key words: Ayam Cemani breed, microsatellite sequences, genetic distance, mating plan optimization

Streszczenie: Wykorzystanie wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w optymalizacji planu kojarzeń doświadczalnego stada kur rasy ayam cemani. Stado rodzicielskie liczyło początkowo 2 koguty i 9 kur, które pochodziły z różnych hodowli, a następne uzyskane po nich pokolenie F1 liczyło 42 ptaki (15 kur i 27 kogutów). Stado doświadczalne pochodziło z fermy drobiu Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW Wilanów-Obory. Ze względu na specyfikę prowadzonego doświadczenia na podstawie literatury wybrano sekwencje mikrosatelitarne: MCW0145, MCW0184, MCW0210, LEI0071, ADL0306, które były u kur związane z masą ciała (Atzmon et al., 1998; Atzmon et al., 2008; Weissmann et al., 1998; Tatsuda and Fujinaka, 2001). We wcześniej przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że wybrane sekwencje mikrosatelitarne u kur rasy ayam cemani są polimorficzne (Gruszczyńska and Łukasiewicz, 2010). Na podstawie wyników badań molekularnych wyznaczono dystans genetyczny między wszystkimi parami ptaków występujących w stadzie. Stwierdzono, iż wybrane sekwencje mogą być z sukcesem wykorzystywane w identyfikacji pochodzenia u kur. Metoda wykorzystania sekwencji mikrosatelitarnych w celu ustalenia dystansu genetycznego, a następnie na tej podstawie ustalenia planu kojarzeń okazała się trafna, gdyż w doświadczalnym stadzie wylęgowość z jaj nałożonych wzrosła wysoko istotnie statystycznie z 50,1% do 74,1%.

Please use the following format to cite the selected article:
GRUSZCZYŃSKA J., ŁUKASIEWICZ M., GRZEGRZÓŁKA B. Utilization of the selected microsatellite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 27–34

Authors’ addresses:
Joanna Gruszczyńska, Beata Grzegrzółka
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: joanna_gruszczynska@sggw.pl

Monika Łukasiewicz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

GRUSZCZYŃSKA J., ŁUKASIEWICZ M., GRZEGRZÓŁKA B. Utilization of the selected microsatellite sequences in optimizing the mating plan in an experimental flock of Ayam Cemani breed