The analysis of chinchilla females reproduction (Chinchilla laniger M.), on the example of Polish breeding farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 49, 2011: 21–26
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 49, 2011)

The analysis of chinchilla females reproduction (Chinchilla laniger M.), on the example of Polish breeding farm

DANUTA DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ1, KATARZYNA GÓRAL2, ROBERT GŁOGOWSKI1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
2Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Reproduction results of chinchilla females from 1997–2010, were collected on selected Polish breeding farm, and evaluated by means of typical indices. The comparison of monthly births distribution led to conclusion, that pups are born on the farm throughout the year with varying frequency. There was a significant difference between the litter number in winter and summer, although it seems probable that it was not a seasonal tendency but a consequence of maintenance and husbandry. The breeding of chinchillas in optimal environmental conditions likely leads to improved domestication and reproduction.

Key words: chinchilla, reproduction, domestication

Streszczenie: Analiza wyników reprodukcyjnych samic szynszyli (Chinchilla laniger M.) na przykładzie polskiej fermy reprodukcyjnej. W pracy dokonano analizy ważniejszych wskaźników reprodukcyjnych samic szynszyli zebranych na wybranej fermie reprodukcyjnej w latach 1997–2010. Porównanie rozkładu ocenianych wartości w poszczególnych miesiącach pozwoliło stwierdzić, że młode rodzą się z różnym natężeniem przez cały rok. Liczba miotów uzyskanych w poszczególnych miesiącach roku różniła się istotnie pomiędzy okresem zimowym a letnim, jednak wydaje się że zmiany te nie noszą znamion sezonowości, a są wynikiem zróżnicowania warunków utrzymania i obsługi na fermie. Jest zatem prawdopodobne, że chów szynszyli w optymalnych warunkach środowiskowych spowoduje pogłębienie udomowienia i dalsze wyrównanie wskaźników reprodukcyjnych.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D., GÓRAL K., GŁOGOWSKI R. The analysis of chinchilla females reproduction (Chinchilla laniger M.), on the example of Polish breeding farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science No 49, 2011: 21–26

Authors’ addresses:
Danuta Dzierżanowska-Góryń, Robert Głogowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt – SGGW
Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych i Drobnego Inwentarza
ul. Ciszewskiego 8
92-786 Warszawa, Poland
e-mail: danuta_dzierzanowska_goryn@sggw.pl

Katarzyna Góral
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt – SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa, Poland

DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D., GÓRAL K., GŁOGOWSKI R. The analysis of chinchilla females reproduction (Chinchilla laniger M.), on the example of Polish breeding farm